Špatný signál Novy

Špatný signál Novy

3. 2. 2006 - +DiS. Jan Louka
V poslední době došlo k podstatnému zhoršení příjmu televizního signálu z vysílače Buková Hora, který dodává signál na většinu převaděčů v naší oblasti.

Protože se stížnosti občanů a jejich dotazy na řešení nesou směrem na starosty obcí a měst, pozval Ing. Milan Kořínek, předseda Sdružení pro regionální rozvoj Šluknovska zástupce organizace Českého telekomunikačního úřadu na společné zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kde by si celou záležitost přímo vysvětlili. Po telefonickém rozhovoru s ředitelem organizace ing. Mračkem však bylo sděleno, že podle nového správního řádu je zatím obtížné absolvovat taková setkání a doporučil předsedovi SPRŠ poslat dotazy písemně. V odpovědi českého telekomuničního úřadu jsme se dozvěděli, že ke zhoršení příjmu programu TV Nova v některých oblastech severních Čech je skutečně důsledkem zahájení digitálního rozhlasového vysílání T-DAB v Německu. Po technické stránce je ale celá věc poněkud komplikovanější. V některých případech je zhoršení příjmu způsobeno přímo vysíláním šířeným z Německa, které napadá signál místních televizních vysílačů či převaděčů pracujících v III. televizním pásmu. U některých televizních převaděčů přitom může být znehodnocen již primární (zdrojový) signál, který je potom zcela logicky v nezměněné podobě šířen převaděčem dále. Existují ale také diváci, kteří jsou vysíláním T-DAB postiženi nepřímo. V průběhu roku 2003 totiž Český telekomunikační úřad v návaznosti na mezinárodní dohodu Wiesbaden 1995 realizoval ve spolupráci se společností ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. projekt postupného uvolňování 12. televizního kanálu na území České republiky. Cílem tohoto projektu bylo právě odstranění vzájemného rušení mezi vysíláním digitálního rozhlasu na území Německa a analogové televize v České republice. Nezbytnou součástí těchto prací byla úprava anténního systému vysílače Buková Hora za účelem snížení vyzařování směrem ke státní hranici s Německem. Negativním důsledkem těchto nevyhnutelných úprav ovšem bylo podstatné zhoršení či úplná ztráta příjmu programu TV Nova na 12. televizním kanálu v některých částech České republiky. Bohužel se jedná o nevratný proces, neboť již zmíněná mezinárodní dohoda Wiesbaden 1995 vyčleňuje III. televizní pásmo (tedy včetně 12. kanálu) pro pozemní digitální rozhlas T-DAB a Česká republika je povinna zajistit, aby toto digitální vysílání v okolních státech nebylo negativně ovlivněno analogovým televizním vysíláním z našeho území.Co se týká změny primárního signálu některých televizních převaděčů, ta může teoreticky nepříznivou situaci v některých oblastech zlepšit. Podle informací, které Úřad obdržel od německé správy, dojde v průběhu letošního roku ke zvýšení výkonu některých německých vysílačů digitálního rozhlasu T-DAB. Nepříznivá situace v příjmu TV Nova, kterou se v roce 2003 částečně podařilo pomocí různých technických opatření na straně ČR zmírnit, se tak může v budoucnu ještě prohloubit. Možnosti pro nová nápravná opatření ke zlepšení příjmu analogového televizního vysílání jsou přitom již v podstatě vyčerpány. Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím ke skutečnosti, že v České republice po přechodu na digitální šíření televizního signálu bude analogové televizní vysílání definitivně ukončeno nejpozději k 31. 12. 2012, (pravděpodobně však v roce 2009 či 2010) Český telekomunikační úřad již nedoporučuje do budoucna orientovat se na současné analogové vysílání.Jediným řešením, které může přinést z dlouhodobého hlediska nerušený příjem TV Nova v postižených oblastech, je přechod na digitální televizní vysílání. Vzhledem k tomu, že digitální televizní vysílání není možné přijímat na běžném televizním přijímači, bude muset každý zájemce o tento příjem modernizovat svoje přijímací zařízení.V současné době nejsou Úřadu známy žádné aktuální informace o plánovaném vysílání TV Nova přes satelit. Společnost CET 21 spol.s r.o. v minulosti mnohokrát opakovala, že o vstupu na satelit neuvažuje. Otázkou zůstává, jak se k této problematice postaví v souvislosti s dalším možným zhoršením příjmu TV Nova po zvýšení výkonu některých vysílačů T-DAB v Německu
Zpracovala rm