Prezentace architektonické studie nové podoby náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

Prezentace architektonické studie nové podoby náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu

21. 3. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Architekt Boris Šonský představil svou studii v několika variantních řešeních.

Varnsdorf ▪ Současný stav našeho náměstí není uspokojivý a prostranství středu města, které v historii představovalo architektonicky nejhodnotnější území ztratilo tento punc již v 70.letech minulého století.

Nešetrnými stavebními zásahy přišlo naše náměstí o významné budovy, které dotvářely celkovou uzavřenou podobu.Nárůstem dopravy a výstavbou přilehlého autobusového nádraží se toto centrum města stalo spíše komunikačním prostranstvím nežli hodnotným historickým středem. Vedení radnice již delší dobu tento handicap vnímá a nejinak je tomu u samotných obyvatel. Při setkávání s občany požadavek na rekonstrukci náměstí zaznívá ve značné míře. V letošním roce už můžeme postup příprav změn Varnsdorfského náměstí hodnotit pozitivně.

V měsíci březnu dojde konečně po kladném stanovisku k administraci poskytnuté dotace na Úpravy prostranství autobusového nádraží k zahájení stavebních prací. Tato těsně přilehlá část prostranství k vlastnímu náměstí dozná změn dle architektonického návrhu architektů V. Kauta a F. Jeřábka.  Stavební práce dle projektové dokumentace zpracovanou projekční kanceláří NE2D s.r.o. bude provádět sdružení firem SaM a Gardenline. Doba stavebních prací bude činit zhruba jeden rok. Autobusové zastávky budou dočasně umístěné v ulici Boženy Němcové u budovy Střelnice.

V návaznosti na výše uvedenou investiční akci pověřilo vedení města zpracováním architektonické studie na plochu vlastního náměstí městského architekta Borise Šonského. Předložená studie byla konzultována s dotčenými orgány státní správy, zejména dopravním inspektorátem Policie ČR ohledně řešení úprav křižovatky, dále členy Komise správy majetku a výstavby, správci inženýrských sítí a dalšími. Architekt Boris Šonský představil svou studii v několika variantních řešeních. Po vznesení připomínek či návrhů na zapracování změn představil architekt konečnou podobu studie náměstí, kterou vám nyní prezentujeme. Zadáním bylo upravení ploch náměstí, zachování tradiční žulové zádlažby, zpracovat dopravní řešení křižovatky a úpravu šíře páteřních komunikací, návrh vodního prvku v centrální části (není finální, proběhne architektonická soutěž), návrh výsadby nové zeleně a umístění mobiliáře vše v souladu a návaznosti na novou architektonicky zpracovanou Úpravu prostranství autobusového nádraží a stávajících komunikačních napojení do ulic Legií a Národní.

Přilehlý pozemek vedle náměstí, který je využíván nejčastěji cirkusy a kolotočáři, nepatří městu. Vedení radnice několikrát jednalo s majiteli pozemku o případném odkupu, ti prodej odmítají. Město tak nemá možnost např. vystavět na přilehlém pozemku budovu, která by prostor náměstí utvořila.  

Vaše připomínky a názory k navrhované podobě náměstí ve Varnsdorfu můžete adresovat elektronicky na e-mail varnsdorf@varnsdorf.cz nebo poštou na adresu nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf a to do 30.4.2018. Veškeré připomínky, názory, dotazy, návrhy na doplnění laické i odborné veřejnosti budou předány zpracovateli, který po jejich vyhodnocení případně doplní či dopracuje po schválení ze strany zadavatele do finální podoby architektonické studie. V letošním roce by dále měly, dle rozhodnutí vedení města, nadále pokračovat práce na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby, tak, aby tato investiční akce mohla být v dalších letech zdárně realizována. Děkujeme za vaše názory a připomínky.

Jaroslav Beránek
odbor správy majetku a investic