Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

14. 3. 2014 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se opět sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf dne 27. března 2014

P o z v á n k a

XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,
které se uskuteční dne 27. března 2014 od 15:00 hod.
ve studentském centru Střelnice

Program jednání:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města

3.01 Návrh na prodej p. p. č.  382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13 vše v k. ú. Varnsdorf
3.02 Návrh na prodej p. p. č. 1519/64 v k. ú. Varnsdorf
3.03 Návrh na prodej části p. p. č. 5688/1 v k. ú. Varnsdorf
3.04 Návrh na prodej části p. p. č. 384 a části p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na prodej rodinného domu č. p. 1125 ve Varnsdorfu
3.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3311/12 v k. ú. Varnsdorf
3.07 Odůvodnění veřejné zakázky „Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf“
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé

5.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2013 
5.02 Volba přísedící u soudu
5.03 Zařazení správního území Města Varnsdorf do území působnosti MAS Šluknovsko
5.04 Poskytnutí finančních příspěvků v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
5.05 Žádost o spoluúčast města Varnsdorf při konání akce k významnému výročí 140 let odborného školství ve Varnsdorfu
6. Finanční záležitosti  
6.01 Prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Městskému divadlu Varnsdorf, příspěvkové organizaci
6.02 Žádost o prodloužení termínu vrácení návratné finanční výpomoci poskytnuté Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci
6.03 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2014 
6.04 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města.
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

 

Martin Louka v. r.
starosta města

Ve Varnsdorfu, 14.03.2014