Pomozte vybrat nejhezčí, nebo nejzajímavější návrh nové rozhledny na Špičáku

Pomozte vybrat nejhezčí, nebo nejzajímavější návrh nové rozhledny na Špičáku

28. 12. 2015 - Jan Louka, DiS.
Seznamte se s návrhy architektů a projektantů a hlasujte ve veřejné anketě. Váš názor v anketě je jedním z dílčích kritérií vyhlášené soutěže.

Několika generační snaha postavit na Špičáku další, v pořadí již 4. rozhlednu se možná blíží ke zdárnému cíli. Na základě zájmu občanů i vedení města jsme se začátkem letošního roku zapojili mezi šest dalších obcí a měst v rámci Euroregionu Nisa (dále jen ERN), které by zastřešil (stejně jako v obdobě česko-polského projektu) jako lead-partner nový projekt ERN. Podmínkou je nejen dostatečný počet zájemců na saské straně, ale i připravený projekt, vizualizace, odhadnuté náklady a rozpočet na výstavbu, zajištěné stavební povolení a také vyřešené majetkové vztahy k pozemku. Výhodou našeho města je vyřešené vlastnictví pozemků pod plánovanou stavbou a druhým krokem je ukončená architektonická soutěž na vlastní, originální podobu rozhledny.

Jak uvedl v zadání soutěže starosta města:“ rozhledna na Špičáku má ambice stát se jednou z nejviditelnějších a nejvýznamnějších dominant města, návrh její podoby považujeme za nejpodstatnější aspekt celého záměru.“

Vvhlášení zadání architektonické soutěže - Rozhledna na Špičáku

Jde o vytvoření studie rozhledny, zastřešeného posezení (samostatného či jako součásti rozhledny), terénních úprav bezprostředního okolí, způsob využití ruiny bývalé restaurace a osazení drobným mobiliářem na pozemcích p.č. 7565 a 7566 v k.ú. Varnsdorf.

Podmínky a předpoklady studie, požadavky stavebního úřadu obce:
soulad s platným územním plánem.

Podmínka investora
: stavba musí v maximální míře využívat plochy stávajícího zbořeniště a nebude zasahovat do obnažené skály na vrcholu kopce.

Rozměry
výška rozhledny – max. 25 m
výška rozhledového plata – min. 20 m
kapacita rozhledny – max. 10 osob
kapacita altánu (přístřešku) – max. 10 osob
použité materiály – bez omezení
vybavení mobiliářem – lavičky, stoly, odpadkové koše, výhledy z rozhledny, dalekohled
optimální cena realizace – 2,5 mil Kč

Každý účastník soutěže může podat pouze jeden architektonický návrh.

Způsob hodnocení:
1. Vliv výstavby na okolí porosty a lesní cestní síť – 0 – 10 bodů
2. Harmonické vazby, vliv na krajinný ráz – 0 – 10 bodů
3. Inovativnost, novost, originalita návrhu – 0 – 30 bodů
4. Ekonomická přijatelnost investice a ekonomika provozu (údržby), životnost stavby a použitých materiálů – 0 – 30 bodů
5. Využití (zakomponování fundamentů původní stavby – 0 – 10 bodů
6. Výsledky hlasování veřejnosti na webu města - 0 – 10 bodů

1. návrhVarnsdorf disponuje dvěma výraznými výškovými body - Hrádek a Špičák. První je situován uprostřed zastavěného území, na rozmezí mezi Varnsdorfem a Seifhennersdorfem. Na vrcholu je výrazná dominanta vyhlídkové restaurace. Špičák je spíše klidnější přírodní místo k výletům a relaxaci. Tomu by měla odpovídat i podoba stavby nové rozhledny. Časy velké výletní restaurace jsou minulostí, ostatně podoba krajiny se také změnila (na dobových fotografiích je vrchol spíše holý). Co se týče celkové kompozice, považuji za vhodné pouze doplnění místa o subtilní vertikálu a formulaci samotné rozhledny jako nenápadného jednoduchého objektu.

Navrhuji elementární tvar věže na pravidelném, oblém půdorysu. Vertikála věže je zjemněna horizontálními křivkami dřevěných lamel, které kontrastují s geometrií původní restaurace. Z té jsou odstraněny zbytky dispozice a stropů a do vzniklého prostoru je vsazena hmota rozhledny. Ponechané obvodové zdivo vymezuje “prostor okolí” a “prostor rozhledny”, kdy v každém dochází k jinému vizuálnímu efektu. Díky uspořádání horizontálních lamel skloněných pod úhlem přístupové pěšiny je rozhledna z dálky vnímána jako průhledný abstraktní objekt bez zřetelného ohraničení.

Z větší vzdálenosti - z “prostoru okolí” - je objekt viditelný pouze částečně. Poprvé je spatřitelný na poslední šikaně před vrcholem, kde se mezi stromy objeví prosvítající horizontální, vertikální i diagonální prvky nosné konstrukce, ale zatím není zřetelný tvar ani velikost stavby. Na poslední části přístupové pěšiny začíná být rozhledna čitelnější. Průhled mezi korunami stromů je čistší a hmota objektu je tak stále jasnější. Pořád je stavba pozorována pod úhlem, kdy se jeví průhledná. Ale po příchodu mezi ponechané obvodové zdivo původní restaurace - “prostoru rozhledny” - je tato pozorována z bezprostřední blízkosti. Zde se zobrazí v plné hmotě zaoblené dřevěné věže. Z větší vzdálenosti tak pouze jemně a nerušivě doplňuje lesní scenérii, při pohybu v blízkosti ale vytváří jasnou dominantu nově ztvárněného prostoru.

Rozhledna je tvořena vnitřní nosnou ocelovou konstrukcí, jejíž integrální součástí je i schodiště. Přibližně ve dvou třetinách výšky výstupu je umístěna zvětšená podesta s lavicí. Zde se otevírají první výhledy ve směru skály a je možné si zde odpočinout. Poté návštěvník vystoupá na vyhlídkový ochoz s možností umístění dalekohledů a vlajkového stožáru. Podlaha schodiště a mezipodest je navržena z pororoštu pro odlehčení konstrukce. Na zvětšené podestě a ochozu je pro větší komfort podlaha dřevěná.


2. návrh


„Z „memoriálních“ cihelných „hradeb“ – zchátralých časem, popsaných přírodními živly – roste kostra – vzpínající se kovové tyče. Vzpínají se přibližujíc k sobě. Rostou a tyčí se jako větve stromů v okolí. Kostra není nahá, není oblečená. Má oděv Chytré Horákyně utkaný kovovým pavoukem, posetý zelenými šperky. Vnitřnosti má klikaté, kovové a rostlinné nesoucí plody. Její hranaté tělo s vnitřní klikatou cestou vytváří souznící kontrast mužského a ženského aspektu.“ …

Jedna z hlavních myšlenek pro nás byla vtisknout návrhu rozhledny (která by patřila na Špičák do Varnsdorfu) originální a na míru šitou – jak vizuální, tak vnitřní – podobu. Po prozkoumání místa a se znalostmi z minulosti jsme se nechali vést námi specifickými prvky a hodnotami tohoto místa a vytvořili mu speciální „příběh“.

„Příběh“ vycházející z klikatící se cesty vedoucí k místu a jí náležícímu „poutníku“.

„Poutníku“ jakožto tématu běžného člověka…jdoucího světem…hledajícího poznání a lásku…přicházejícího na místo…nacházejícího povznesení, nadhled, krásu, osvěžení…již vyrovnaného…a poté navracejícího se zpět do reality běžného života a bytí sebe sama.

Návrh se snaží přistupovat k místu citlivě, jak po materiálové, tvarové, ale i po stránce způsobu provedení stavby. Také s ohledem na finanční náročnost.

Analýza historie místa a místa samotného nabídla tyto hlavní témata, která obsahuje závěrečný koncept rozhledny Špičák:
- Poučení z historie – v místě již v historii stály dvě stavby – hmotné objekty (převážně dřevěného a cihelného charakteru) – vyhořely
- Pověst – Některé návštěvníky na kopec Špičák přitahuje fakt vnímání silné pozitivní energie – traduje se, že je zde umístěn tzv. modrý kámen – ať už je tomu jakkoliv, návrh se snaží charakter relaxačního/meditativního stávajícího prostředí umocnit nikoliv potlačit
- Respektabilita k místu – návrh se snaží respektovat místo ve stávajícím přírodním stavu (co se týče rozsahu zásahů, materiálové stránce stavby, „Memento“ místa)
- Špičák – volba tvaru stavby byla ovlivněna inspirací z názvu kopce Špičáku a také širším kontextem v panoramatu působícím pospolu s rozhlednou na Hrádku a její špičatou věží
- Pyramida – v souvislosti špičatého tvaru Špičáku a pro podpoření energie místa
- Klikatící se cesta k vrcholu – klikatící se cesta/stezka je návrhem prodloužena (stoupá a klikatí se, vyzvedává pozorovatele do vyšší polohy pro větší prožitek)
- Rampa a schodiště – návaznost na již zmíněnou klikatící se cestu přítomnou a její prodloužení k vrcholu
- Báseň - v místě vrcholu rozhledny „poutník“ nachází vypálenou do podhledu lesknoucí se špice také báseň od Olgy Scheinplflugové – Štěstí: „Zastav se, vydechni, nepospíchej, není kam, něco krásného si mysli nebo říkej, zvrať hlavu ke hvězdám, čas zůstane stát, jak vodní hladina, jen střípky myšlenek ji rozčeří a Bůh pomalu začíná se zjevovat i tomu, kdo v něj nevěří. Tak pohleď na nebe a polituj zem zmučenou spěchem a zmatkem tu chvíli klidu nazvi životem, tu chvíli života - svátkem…“
- Strom a popínavé rostliny – symbol jabloně uvnitř pnoucího se hada schodiště…ku pomoci harmonizace člověkem vytvořeného, minimalistického zásahu s okolním přírodním prostředím

... „Před poutníkem se tyčí biblická halucinace hada stoupajícího z útrob „memoriálu“ stáčejícího se kol jabloně nesoucí plody. Hada uzavřeného avšak přístupného. Možnost volby stoupání do výšin.“…

Rozhledna Špičák by měla „poutníku“ poskytnout podporu pro větší prožitek, nejen co se jeho fyzické stránky týče, ale také duševního hlediska.


3. návrh

Úvodní myšlenka architektonického návrhu výtvarné řešení návrhu rozhledny: „Cesta časem…“
V rámci soutěžního návrhu rozhledny „Cesta časem…“ na Špičáku jsme hledali inspiraci a základní myšlenky návrhu hmoty v samotné historii města Varnsdorf, jeho okolí a také v historii místa samotného. Proto jsme k návrhu přistupovali s pokorou k lidem, kteří město založili, rozvíjeli a také s vizí, že v budoucnosti bude stavba symbolizovat význam a prestiž města.
Návrh tvaru rozhledny tedy zrcadlí svou symbolikou vznik města, který se odehrál v roce 1849 spojením 6 obcí: Starý Varnsdorf, Nový Varnsdorf, Floriansdorf, Karlsdorf, Starý a Nový Franzental. V roce 1868 byl Varnsdorf rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšen na město.

Symbolika návrhu spočívá zejména v následujících bodech

V 6 základových patkách, ze kterých se vinou jednotlivé nosné ocelové pruty, které se obtáčí kolem schodiště neseného středním ocelovým sloupem.
Tento střední ocelový sloup přestavuje pomyslnou časovou osu, kdy v patě rozhledny představuje 6 základových patek 6 obcí – tedy výchozí stav před sjednocením města a následně při výstupu směrem k horní vyhlídkové plošině návštěvník na středním nosném sloupu najde uvedena historicky významná data jako např. Celosvětová premiéra liturgického provedení Beethovenovy slavnostní mše Missa Solemnis v roce 1830 a další významná data, na jejichž výběru by se mohla podílet veřejnost zasláním svého návrhu data v historii města, které považují lidé za významné.
Tato symbolika bude graficky znázorněna vyznačenými jmény jednotlivých zakládajících obcí na jednotlivých patkách s datem vzniku jednotlivých obcí.

Cestou vzhůru tedy návštěvník symbolicky projde historií až na vyhlídkovou plošinu, která bude nejen symbolizovat, ale také umožňovat rozhled do současnosti…


Proto název Cesta časem…

V historii se naše město dostalo do popředí i v rámci Evropy díky rozvinutému textilnímu průmyslu a následně v současnosti díky strojírenskému průmyslu.
Návrh tedy svou strukturou tektonikou má symbolizovat síťovou látkou potaženou strukturu provazu-lana.
Návrh využívá přirozené elegance tvaru rotovaného nosného profilu. Ušlechtilý materiál, ze kterého je rozhledna, zase symbolizuje rozvinutý strojírenský průmysl.

Konstrukce věže

Konstrukce věže je navržena s maximální snahou o bezúdržbovost konstrukce, veškeré prvky jsou tedy žárově zinkovány případně budou použity dle potřeby materiály z nerezu. (okrajově)
Nosnou konstrukci věže bude tvoří prostorová příhradovina obtočená kolem ocelového sloupu podpírajícího schodiště, konstrukce budou vzájemně staticky propojeny.

Vybavení rozhledny

Rozhledna bude vybavena kamerami na jejím vrcholu, které budou zabírat pohled na město (možný přenos on-line na web města + monitoring pohybu osob na plošině a terase) Napájení těchto kamer bude řešeno malým ostrovním FV systémem. Stavba rozhledny bude moci být takto monitorována např. městskou policií.
Vrchol věže bude dále nasvícen led světly tak, aby vynikly křivky konstrukce podpírající rozhlednu, rozhledna bude tak viditelná i po setmění.
Okolí rozhledny bude doplněno lavicemi pro odpočinek turistů, umístěnými pod krycí plachtou. Prostor pod terasou bude pouze zakonzervován a jeho další využití bude řešeno dle oblíbenosti a návštěvnosti místa tj. např. vybudování WC, turistického občerstvení apod.

Závěrem

Výstavbou rozhledny nad městem vzniká dominanta, naší snahou je, aby stavba, která vznikne, v sobě s úctou nesla symboliku významných historických momentů města Varnsdorf, a byla tak i pro budoucí generace oblíbeným výletním místem, které bude nejen místo rozhledu na současnost, ale také odkazem naší historie.

4. návrh

 

I přesto, že se vrchol Špičák nachází v těsné blízkosti města, je zde krajina na první pohled zachovalá a střídmá, ale při hlubším prozkoumání velice dynamická a rozmanitá. Toto byl také hlavní cíl při navrhování. Vytvořit moderní, avšak jednoduchý estetický vzhled a tím celou stavbu šetrně zakomponovat do zdejšího prostředí. Částečná revitalizace pozůstatků bývalé restaurace potom poslouží jako kulisa, odrážející historii tohoto místa.

Anketa uzavřena

O výsledcích soutěže vás budeme informovat.