ZÁZNAM: 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

24. 1. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam video přenosu ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 24. ledna 2019 od 15.00 hodin.

Program 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 24. ledna 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

1. Převody majetku města
1.01 Žádost o prodej pozemků pod DTS
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2584/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1519/38 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 51 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3814/5 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodloužení termínu realizace a kolaudace stavby
1.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 593 a p. p. č. 596 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
  
3.01 Jednací řád Zastupitelstva města Varnsdorf
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci hlučných činností 
3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování 
3.04 Návrh na nabytí 33 bytových jednotek v k. ú. Varnsdorf
4. Finanční záležitosti   
4.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2019
4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr