ZÁZNAM: 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

28. 11. 2018 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 2. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 28. listopadu 2018 od 15.00 hodin.

Návrh programu

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 7472/1 a p. p. č. 7473/2 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 1646 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 7447/3 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 4306/57 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 7697/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na směnu části p. p. č. 7019 a p. p. č. 7015/1 za p. p. č. 7055/26 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 1547/1 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Jmenování určeného zastupitele pro účely pořizování územně plánovací dokumentace města pro volební období 2018 až 2022
1.11 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.12 Přijetí dotace z IROP na Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu
1.13 Přijetí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na Záchranu evang. kostela ve Varnsdorfu II
1.14 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
 
3.01 Zastoupení města v obchodních společnostech a sdruženích
3.02 Příkazní smlouva Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové provizorium na rok 2019
4.02 Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018
4.03 Příspěvek na stravování pro uvolněné zastupitele města
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr