Město nechá pokácet více než dvacet nemocných stromů

Město nechá pokácet více než dvacet nemocných stromů

7. 12. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Na území Varnsdorfu a Studánky dojde v období vegetačního klidu k pokácení více než dvacítky stromů. Důvodem je jejich špatný zdravotní stav, vitalita a snížená provozní bezpečnost dřevin.

Město v součinnosti s dendrologem nechalo během léta zkontrolovat desítky potencionálně rizikových stromů, u kterých by mohlo dojít k vyvrácení nebo zlomu. U některých vzrostlých stromů se potvrdilo bezpečnostní riziko a budou muset být pokáceny. Na celém území Varnsdorfu a Studánky jde o více než dvacet stromů. 

V Západní ulici bude pokácen buk lesní – červenolistý. Od kořene kmene se do výšky jednoho metru rozevírá a vyhnívá dutina napadená dřevomorem. Takto napadené dřevo je křehké a hrozí zlomení stromu. „S ohledem na lokalitu, kterou obyvatelé využívají na procházky se psem či v zimě se svými dětmi k zimním radovánkám, doporučil znalec jeho odstranění. Jde hlavně o bezpečnost lidí,“ řekl starosta města Roland Solloch. 

Kácet se bude také v Blatenské ulici. K zemi půjdou čtyři kusy jasanu ztepilého. Stromy se nachází na úzkém břehu rybníka Valcha v těsné blízkosti komunikace a jsou napadeny pokročilou nekrózou. Obvodové části stromů jsou navíc zcela suché. V ulici Partyzánů v blízkosti panelového sídliště bude pokácena lípa srdčitá, která se nachází ve skupině dalších stromů stejného druhu. Vlivem korunové konkurence se strom výrazně naklání nad soukromý pozemek, čímž došlo k posunu těžiště směrem do soukromé zahrady. S ohledem na další dřeviny nebude její odstranění představovat pro danou lokalitu výraznou ztrátu.

Tři kusy habru obecného budou pokáceny v blízkosti parkoviště u městského hřbitova. Stromy rostou v krátkém prudkém svahu a jsou suché. Při silnějším větru či pod tíhou sněhu by mohly stromy ohrozit zaparkovaná vozidla či zdraví lidí. K zemi půjde také jasan ztepilý v blízkosti železniční tratě a dětského dopravního hřiště v Husově ulici. Ten byl v létě letošního roku nenávratně poškozen neznámými vandaly, kteří v šířce jednoho metru ze stromu odstranili kůru. S ohledem na bezpečnost dětí a železniční trati je jeho odstranění nezbytné.

Dále bude v ulici Pohraniční stráže pokácen jasan ztepilý, v ulici Klostermanova bříza bělokorá, v ulici Štursova javor mléč, v ulici Východní lípa srdčitá, v ulici Hřbitovní bříza bělokorá a jasan ztepilý, v Husově ulici jasan ztepilý, v ulici Pardubická jasan ztepilý, v ulici Dukelská dva jasany ztepilé, v Karlově ulici topol kanadský a v oblasti Studánky tři duby letní. Stav všech stromů byl konzultován s dendrologem.

„Na první pohled to vypadá jako velké množství stromů, jejich odstranění je ale nezbytné pro ochranu zdraví a majetku lidí. Nikdy nekácíme stromy jen tak, nebo že se nám chce, jak často od veřejnosti slýcháme. Vše je konzultováno s odborníkem. Každý rok se naopak snažíme městskou zeleň rozšiřovat. I po těchto stromech dojde k nové výsadbě,“ dodává Solloch. Náhradní výsadba v počtu pětadvaceti kusů proběhne v parku u městské knihovny dle vypracované studie zahradním architektem. Park v současné době nabízí pouze vzrostlé stromy a chybí zastoupení mladých dřevin.

V posledních dnech zároveň dochází ke kácení dřevin podél koryta řeky Mandavy, konkrétně v Moravské ulici, kde Povodí Ohře plánuje pokračovat v rekonstrukci nábřežní zdi. Nezbytně nutné kácení proběhne také na žádost Správy železnic podél železniční trati, kde stromy ohrožují provoz.

Fotogalerie