Granty města Varnsdorf na rok 2010

Granty města Varnsdorf na rok 2010

9. 11. 2009 - Ing. Lukáš Vébr
Rada města Varnsdorf na svém zasedání dne 5. 11. 2009 projednala a schválila podmínky Grantového programu Města Varnsdorf pro rok 2010 na podporu činností a akcí zaměřených především na děti a mládež, akce pro širokou veřejnost, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života ve městě nebo poslouží jako součást prevence kriminality.

Oblast podpory je pro rok 2010 rozšířena o sociální a zdravotní oblast. Ta je určena na podporu akcí a činností pro zdravotně postižené občany, seniory a osvětu k prevenci kriminality. V oblasti tělovýchovy a sportu mohou žádat na činnost pouze subjekty, které nejsou zahrnuty v přímé podoře výkonnostního sportu ve městě. Žadatel může podat maximálně 3 žádosti o grantový příspěvek. Příspěvek může být poskytnut do výše 20 000 Kč na jeden projekt.
Formuláře žádostí a podmínky jejich přijetí jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách nebo v tištěné podobě na odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf u paní Trebatické.
Žadatelé o dotaci mohou podat své projekty v termínu od 4. 1. do 22. 1. do 14.30 hod. osobně na podatelnu MěÚ na náměstí E. Beneše nebo poštou.
Výběr podpořených projektů bude limitován výší finančních zdrojů, které schválí ZM při schvalování rozpočtu na rok 2010. 


I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Varnsdorf pro rok 2010:
Finanční podpory budou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace na činnost a akce v těchto oblastech:

Cíl grantového programu:
Podporačinností a akcí zaměřených především na děti a mládež, akce pro širokou veřejnost, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života ve městě nebo poslouží jako součást prevence kriminality.

Oblasti podpory:
a) kultura a vzdělávání (akce a činnost pro veřejnost, volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež, vzdělávací programy, výstavy, koncerty, hudební a literární festivaly…)
b) tělovýchova a sport (činnost subjektů, které nejsou zahrnuty v přímé podpoře výkonnostního sportu ve městě, ostatní sportovní akce pro širokou veřejnost)
d) sociální a zdravotní oblast (akce a činnost pro zdravotně postižené občany, seniory, osvěta k prevenci kriminality)

Vymezení žadatelů o příspěvek:
1) Žadatelem o příspěvek na akci může být právnická i fyzická osoba, příspěvková organizace, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem) pořádající akci na území města Varnsdorf v roce 2010.

2) Žadatelem o příspěvek na činnost může být právnická i fyzická osoba, příspěvková organizace, nestátní nezisková organizace, sdružení a nadace (registrované dle platných právních norem a nejsou zahrnuty v přímé podpoře výkonnostního sportu ve městě) se sídlem ve Varnsdorfu nebo provozující činnost na území města Varnsdorf.

3) Město nepodporuje činnost politických stran a hnutí.


Podmínky pro předložení žádosti o příspěvek:
a) Každý žadatel může podat maximálně 3 žádosti o grantový příspěvek (akce, činnost). Příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 20 000 Kč na jeden projekt,
b) žadatel musí pokrýt minimálně 30% nákladů na projekt z vlastních či jiných zdrojů,
c) subjekt, který obdrží příspěvek, ho nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pouze v případě, že se jedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací úkolu, na něž byl příspěvek poskytnut,
d) žádost o příspěvek může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu,
e) příspěvek lze poskytnout maximálně na období 1 roku, tj. od 1.1. - 31. 12. 2010, a to po podpisu Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku,
f) do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány na předepsaném formuláři (v jednom vyhotovení) ve stanoveném termínu, obsahují povinné přílohy (kopie dokladu o právní subjektivitě, jmenovací dekret nebo potvrzení ve funkci, smlouva o zřízení bankovního účtu, uvedení zástupce oprávněného jednat jejich jménem) a jsou bez dalších formálních nedostatků, žádosti se předkladatelům nevracejí. Žádosti, které nebudou splňovat všechny formální náležitosti, budou z výběrového řízení vyřazeny.
g) žadatel nesmí být dlužníkem Města Varnsdorf,
h) na základě systému bodového hodnocení grantová pracovní komise předloží Radě města návrh výběru projektů včetně návrhu výše příspěvku, konečné rozhodnutí je v pravomoci Rady města,
ch) na příspěvek není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání.


Vymezení použití finančních prostředků
Poskytované finanční prostředky jsou neinvestiční, nelze za ně pořizovat zejména:

a) komerční aktivity
b) cesty do zahraničí, vyjma cest dětí, studentů a důchodců
c) výpočetní techniku
d) stipendia
e) náklady na zpracování projektu a jeho vyúčtování
f) náklady na vyškolení personálu
g) občerstvení
h) mzdy vlastních pracovníků

Shora uvedené náklady hradí žadatel vlastní finanční spoluúčastí.
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty.
Nevyužité finanční prostředky příjemce dotace vrátí zpět do rozpočtu města.
Příjemce dotace uvede na svých propagačních materiálech včetně inzerce a článků v regionálním tisku informaci, že:„Akce (činnost) je finančně podporována Městem Varnsdorf“. Při užití znaku města se příjemce řídí „Obecně závaznou vyhláškou města Varnsdorf č. 7/2005 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání“.


Upřesnění:
Grantový program města Varnsdorf pro rok 2010 bude vyhlášen oznámením na webových stránkách města a v Hlasu severu.

Formuláře pro žádosti a podmínky GPMV pro rok 2010 budou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách www.varnsdorf.czGrantový program 2010 nebo v tištěné podobě na OŠKT.

Žadatelé o dotaci podají své projekty v zalepené obálce, označené textem: Grantový program města Varnsdorf pro rok 2010 v termínu od 4. 1. do22. 1. 2010 do 14.30 hod.
Mohou je podat osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf nebo poštou.
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovní zásilky, je rozhodující datum podání vyznačený poštovním úřadem na obálce.
Poradenskou činnost k formální stránce žádostí před jejich podáním bude zajišťovat pracovnice OŠKT paní Trebatická (tel.: 412 372 241 kl. 151)II. Hodnocení a výběr žádostí o dotace

1) Doručené žádosti budou zpracovány a vyhodnoceny z hlediska formální správnosti a dodržení podmínek vyhlášeného grantového programu odborem školství, kultury a tělovýchovy.
2) Písemně zpracované žádosti budou předloženy k hodnocení grantové pracovní komisi (7 členů), jmenované pro příslušný rok radou města. Grantová pracovní komise zvolí ze svých členů předsedu.
3) Grantová pracovní komise předloží radě města kompletní seznam žádostí (projektů) s doporučenou výší příspěvku a s doporučením, které žádosti schválit, či zamítnout.
4) Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do 10 kalendářních dnů od usnesení rady města na webových stránkách města a v Hlasu severu do konce března 2010.
5) Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení nejdéle do 30 dnů od rozhodnutí Rady města Varnsdorf.
6) Úspěšní žadatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy. Dotace se poskytne pouze na základě písemně uzavřené smlouvy.
7) Kontrolu průběhu akcí (činností) provedou osoby pověřené radou města.

III. Závěrečné ustanovení

1) Příspěvek lze použít pouze na účel uvedený ve smlouvě.
2) Příjemce předkládá poskytovateli příspěvku závěrečné vyúčtování na předepsaném formuláři ekonomickému odboru. Povinnou přílohou vyúčtování je zhodnocení akce nebo činnosti.
3) Grantový program města Varnsdorf pro rok 2010 nabývá platnosti schválením Radou města Varnsdorf pod číslem usnesení 96/2009/2 ze dne 5. 11. 2009.

4) Nedílnou součástí Grantového programu pro rok 2010 jsou přílohy:

  • Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
  • Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na akci
  • Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
  • Formulář Vyúčtování grantu – akce, činnostZásady a kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2010

1. Písemně zpracované žádosti budou předloženy k hodnocení 7 členné grantové pracovní komisi, jmenované pro příslušný rok radou města.

2. Každý člen grantové pracovní komise hodnotí zásadně všechny předložené žádosti.

3. V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise hodnocení vzdá písemným prohlášením.

4. Hodnocení předložených žádostí bude prováděno anonymně na základě bodového systému a podle stanovených kritérií. Žádost, která dosáhne při hodnocení nejvyššího průměrového koeficientu, který bude vypočítán jako podíl mezi součtem celkem získaných bodů a počtem hodnotících členů komise, bude považována jako nejlepší.

6. Kritéria formální přijatelnosti žádostí:
Žádost byla podána včas na předepsaném formuláři.
V žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje.
V žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy.
Tuto kontrolu provádí tajemnice grantové pracovní komise.

7. Kritéria hodnocení žádostí - viz. příloha
Toto hodnocení provádějí členové grantové pracovní komise. Za projekt je možno získat od hodnotitele celkem 100 bodů.

8. Na základě bodového vyhodnocení žádostí grantovou pracovní komisí zpracuje tajemnice komise tabulku s výsledným počtem získaných bodů za projekt v sestupném pořadí (od nejvyššího bodového ohodnocení po nejnižší), vždy s přiřazením čísla žádosti. Radě města bude předložen výsledný seznam žádostí, který obsahuje číslo žádosti, název žadatele, výsledné bodové hodnocení všech žádostí v pořadí od nejvyššího bodového ohodnocení po nejnižší a návrh výše poskytnutých finančních příspěvků jednotlivým žadatelům.

Doporučená procenta výše příspěvku pro příjemce žádostí:
01 -03 žádost bude podpořena 100% (celou požadovanou částkou na projekt).
03 – poslední žádost bude podpořena 80% požadované částky

9. Výběr podpořených projektů bude limitován výší finančních zdrojů pro dané období.

10.Zpracované hodnotící protokoly budou uloženy u tajemnice komise.

Kritéria hodnocení žádostí o poskytnutí finančního příspěvku v rámci
Grantového programu města Varnsdorf pro rok 2010

a) Obsahové zpracování projektu

Body

srozumitelnost, přehlednost, výstižnost, jasně formulovaný účel realizace projektu, cílová skupina, personální zajištění a časový harmonogram projektu

20b) Finanční stránka

Body

přiměřenost a hospodárnost rozpočtu, finanční spoluúčast vlastní nebo jiných partnerů

20c) Předpokládaná schopnost realizace

Body

dosavadní zkušenosti žadatele, realizace předchozích projektů, odborné předpoklady žadatele, spolupráce s dalšími partnery, doporučení a vyjádření k projektu

15d) Přínos projektu

Body

zaměření projektu a jeho význam v dané oblasti, závažnost problému, způsob řešení, očekávané výsledky, konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele, přínos pro zlepšení kvality života ve městě, dlouhodobost trvání efektů projektu, návštěvnost

45

Celkový počet bodů hodnocení

100Členové grantové komise

Soubory ke stažení:

Rozsah i formu formuláře „žádosti“ je nutné dodržet. V případě většího rozsahu textu je nutné uvést v samostatné příloze.