Grantový program města Varnsdorf pro rok 2005

3. 12. 2004 - Tomáš Secký, DiS.

Cíl grantového programu:

Podpora činnosti organizací a jednotlivců na území města Varnsdorf, které chtějí zlepšit kvalitu života ve městě.

Vymezení žadatelů o příspěvek :

Žadatel může být právnická i fyzická osoba, nestátní organizace, sdružení a nadace působící nebo pořádající akce na území města Varnsdorf.
Město nepodporuje činnost politických stran a hnutí.

Oblasti podpory:

 1. školství
 2. kultura
 3. sport
 4. sociální a zdravotní oblast
 5. životní prostředí
 6. prevence kriminality

Podmínky žádosti o příspěvek:

 1. příspěvek může být poskytnut maximálně do výše 20 000 Kč na 1 projekt
 2. žadatel musí pokrýt minimálně 30% nákladů na projekt z vlastních či jiných zdrojů
 3. subjekt, který obdrží příspěvek, ho nesmí převádět na jiné právnické či fyzické osoby, pouze v případě, že se jedná o přímou úhradu nákladů spojených s realizací úkolu, na něž byl příspěvek poskytnut
 4. žádost o příspěvek může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu
 5. příspěvek lze poskytnout maximálně na období 1 roku, tj. od 1.1. - 31.12.2005
 6. z příspěvku nelze hradit náklady vynaložené před datem podpisu Smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku, s výjimkou akcí konaných do 30.4.2005
 7. do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány na předepsaném formuláři ve stanoveném termínu, obsahují povinné přílohy a jsou bez dalších formálních nedostatků. Formulář žádosti a bližší podrobnosti ke specifikaci jednotlivých oblastí je k dispozici na odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf nebo ke stažení na webových stránkách města - Grantový program
 8. výběr projektů včetně výše příspěvku doporučí grantová pracovní komise, o konečné výši příspěvku a schválení rozhoduje rada města
 9. na příspěvek není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání

Z příspěvku grantového programu nelze hradit:

 1. komerční aktivity
 2. cesty do zahraničí, vyjma cest dětí a studentů
 3. výpočetní techniku
 4. stipendia
 5. občerstvení
 6. mzdy vlastních pracovníků
 7. náklady na zpracování projektu a jeho vyúčtování
 8. náklady na vyškolení personálu

Časový harmonogram:

1. kolo

 • bude vyhlášeno vydáním grantového programu města pro daný rok oznámením na webových stránkách města, v Hlasu severu, VDF TV
 • uzávěrka 1. kola žádostí (veškeré akce roku, činnost) - do 28.2.2005
 • výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webových stránkách města a v Hlasu severu - do 15.4.2005
 • všichni úspěšní žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 20.4.2005


2. kolo

 • bude vyhlášeno v případě zůstatku rozpočtovaných prostředků po 1.kole oznámením na webových stránkách města, v Hlasu severu, VDF TV
 • uzávěrka 2.kola žádostí (pouze žádosti na nové akce) - do 31.8.2005
 • výběrového řízení bude zveřejněn na webových stránkách města - do 30.9.2005
 • všichni úspěšní žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 6.10.2005

Upřesnění

Žádosti na předepsaných formulářích bude přijímat a kontrolovat určený pracovník Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Varnsdorf. Následně budou žádosti ve stanovených termínech posouzeny v grantové pracovní komisi, která je připraví pro jednání Rady města.
Složení grantové pracovní komise :
  Místostarostové města (Mgr. Vajsová, Sucharda)
  Vedoucí OŠKT, OŽP, OSVZ, FO
  Dva určení zastupitelé města (Dr. Hoch, Holubec)

S vybranými žadateli o grantový příspěvek budou po vyrozumění sepsány Smlouvy - odbor ŠKT.
FO zajistí poskytnutí příspěvku a správnost vyúčtování.

SPECIFIKACE PODPOROVANÝCH OBLASTÍ

Pro rok 2005 budou granty udělovány na tyto okruhy činností :

a) školství

Mimoškolní zájmová činnost - podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v rámci škol a školských zařízení

b) kultura

1) Podpora místní kultury - neprofesionální kulturní aktivity a jejich veřejná prezentace (aktivní kulturní tvorba)
2) Kulturní a vzdělávací programy pro děti a mládež

c) sport

1) Tělesná výchova a sport - akce zaměřené na děti a mládež
2) Akce sportovního charakteru pro širokou veřejnost
3) Činnost sportovních oddílů TJ a sportovních subjektů na území města Varnsdorf
4) Příspěvek na pronájem sportovních zařízení
5) Ocenění sportovců za vzornou reprezentaci města Varnsdorf za uplynulý kalendářní rok
d) sociální a zdravotní oblast

d) sociální a zdravotní oblast

1) Oblast péče o sociálně handicapované občany
2) Oblast péče o zdravotně postižené občany
3) Oblast péče o seniory

(náklady na propagaci, cestovné a vstupné na kulturní akce, pořádání besed, pořádání a realizace rekondičních pobytů a zájezdů pro veřejnost)

e) životní prostředí

1) Ekologická výchova a osvěta
2) Úklid veřejně přístupných míst, likvidace černých skládek
3) Sázení dřevin
4) Úprava dětských hřišť a odpočinkových míst

f) prevence kriminality

1) Projekty spojené s řešením prevence kriminality na místní úrovni
2) Specifické projekty prevence kriminálně rizikových jevů, směřujících k dotváření a zkvalitnění systému prevence kriminality mezi orgány veřejné správy, Policií ČR, městskou policií a nestátními neziskovými organizacemi
3) Projekty spojené s řešením problematiky sociálně patologických jevů

Grantový program města Varnsdorf byl schválen usnesením Rady města Varnsdorf č. 145/2004/8 ze dne 18. 11. 2004. 

Ing. Josef Poláček       Mgr. Zdeňka Vajsová
  starosta města             místostarostka


Formulář ke stažení: PDF DOC