Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021 byl schválen

Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021 byl schválen

5. 11. 2020 - Tomáš Secký, DiS.
Rada města schválila na svém říjnovém zasedání Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021. Město vyhlašuje každoročně program na projekty veřejně prospěšného charakteru formou výběrového dotačního řízení.

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Je možno žádat maximálně 30.000 Kč na jeden projekt.

Finanční podpora formou neinvestiční účelové dotace je zaměřena na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality. Objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021 bude zřejmě činit jako v loňském roce 1 500 000 korun. Nově žadatel o dotaci nemusí mít sídlo ve Varnsdorfu, podmínkou však je, že akce či činnosti musí probíhat na území města Varnsdorf.

Dotační program včetně všech příloh je zveřejněn zde. Žadatelé o neinvestiční účelovou podají žádosti na předepsaném formuláři včetně kopií povinných dokladů v zalepené obálce označené textem: „Dotační program města Varnsdorf pro rok 2021" v termínu od 04.01. do 29.01.2021 do podatelny MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 nebo poštou, přičemž rozhodným bude datum poštovního razítka. Termín odevzdání je závazný pro všechny žadatele.