Základní informace

Město Varnsdorf se do projektu, resp. sítě Zdravých měst zapojilo v roce 2007 ve snaze přispět k lepšímu rozvoji města. Tento cíl se ale nepodařilo naplnit, naopak zájem veřejnosti o něj zcela upadl. Jelikož účast v projektu Zdravá města nesplnila očekávání a stala se pouze formalitou, rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 25. dubna 2013 Město Varnsdorf vystoupilo z národní sítě Zdravých měst.

 

 

Místní Agenda 21 (MA21)

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

MA21 lze zavést akcí v rámci zastupitelstev:

* výkon a provoz místní správy směřující k udržitelnosti
* začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do dokumentů

nebo provádět dalšími aktivitami v rámci širších společenství a celků:

* zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova
* poradenství, konzultační a informační činnost
* zapojování veřejnosti do rozhodování
* spolupráce, partnerství
* vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu
* měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku
* sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI).

Více na http://www.ma21.cz/ nebo http://ma21.cenia.cz/

 

 

 

Zdravé město


V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město, ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 31 zemích. Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta).

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR).

Město Varnsdorf se do této sítě zapojilo v roce 2007. Projekt Zdravé město je oficiálním projektem rozvoje města, který byl přijat zastupitelstvem města deklarací Projektu Varnsdorf - Zdravé město.

Řádní členové asociace se zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným rozvojemaktivním zapojením veřejnosti do diskusí o současných záměrech i o místní či regionální budoucnosti.

Postup k vizi "Zdravého města, obce, regionu" samozřejmě není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu - neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností. (Princip partnerství patří mezi jeden ze základních požadavků pro splnění kategorie „D“ v rámci oficiální sady Kritérií MA21 a musí se doložit smlouvou o partnerství).

Osvědčenými formami budování místního partnerství jsou akce pro veřejnost. Jednou z těch nejklíčovějších je Fórum Zdravého města, t.j. první veřejné setkání za účasti co nejvíce cílových skupin (veřejná správa, neziskový a podnikatelský sektor, vzdělávací a odborné instituce, veřejnost). Cílem setkání je formulace základní verze komunitního plánu tzv. Plánu zdraví a kvality života.

Více na http://www.nszm.cz/