collapse menu

Činnost

Zajišťujeme správu všech bytových domů typových i netypových v majetku Města Varnsdorf s vymezenými bytovými jednotkami, spravujeme a provozujeme dále nebytovými prostory ve vlastnictví Města Varnsdorf, na základě smluvních vztahů zajišťujeme komplexní správu Společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVBJ) od účetnictví, přes rozúčtování a předpisy nájemného, dluhovou službu až po zajištění a pomoc při modernizacích a rekonstrukcích bytových domů včetně plánů krátkodobé a dlouhodobé údržby bytového fondu.

Administrativní a ekonomické procesy

 • Vyhotovení a vystavení evidenčních listů nájemného pro jednotlivé byty. Průběžná aktualizace při změnách údajů, které mají vliv na výši nájemného či záloh na služby, včetně ročního vyúčtování.
 • Podání návrhu na výši záloh na služby nájemcům bytů a nebytových prostor ve spravovaném bytovém domě. Kontrola zaplacení měsíčních úhrad za užívání bytové jednotky.
 • Jednou ročně vypracování a vyúčtování záloh na služby nájemcům bytů a nebytových prostor ve spravovaném bytovém domě. Předání vyúčtování se uskuteční k termínu danému zákonnými předpisy a směrnicemi.
 • Vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu, jednotlivě pro úsek oprav a udržování a úsek služeb poskytovaných s užíváním bytových jednotek.
 • Zajištění komunikace s Českou poštou, s. p. ve věci soustředěného inkasa plateb nájemců bytů a nebytových prostor. Vedení bankovního účtu určeného pro hospodaření s peněžními prostředky spojených se správou a provozem společných částí domů.
 • Sestavení zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok a její projednání s SVJ.
 • Vyhotovení a aktualizace přiznání daně z nemovitosti.-dělá realitní kancelář
 • Poradenství v oblasti pojištění společných částí objektu.-dělá realitní kancelář
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace objektu.
 • Archivace účetních, ekonomických a technických dokumentů
 • Poradenství při zajištění stanov SVJ dle platného OZ
 • Provedení zápisu nového výboru společenství včetně zaslání na Krajský rejstřík
 • Provedení zprostředkování úvěrů pro SVJ pro potřeby obnovy objektů
 • Provedení bankovních výkazů pro potřeby SVJ
 • Provedení rozpočítání SV,TUV a tepla dle měřičů

Technická údržba

 • Posouzení technického stavu objektu a vypracování plánu záchovné péče o objekt.
 • Doporučení prací záchovné péče o objekt na daný rok.
 • Zajištění údržby, oprav, investic na společných částech a zařízení objektu.
 • Zajištění provozuschopnosti společných částí objektu včetně technických zařízení, technických sítí a kotelen.
 • Zajištění předepsaných revizí elektrických zařízení, hromosvodů, protipožárních a hasicích přístrojů, kotelen a plynových zařízení, umístěných ve společných prostorách objektu.
 • Zabezpečení pravidelné kontroly a čištění komínů.
 • Zajištění dodávky pitné vody do objektu.
 • Zajištění odvodu odpadních vod od domu.
 • Zajištění dodávky elektrické energie do společných prostor objektu.
 • Zajištění dodávky plynu do společných částí objektu.
 • Zajištění úklidu společných prostor objektu.
 • Zajištění deratizace a dezinsekce objektu.
 • Zajištění pravidelných kontrol a servisních oprav výtahu.
 • Poskytnutí zajištění pohotovostní služby pro objekty SVJ
 • Technické a regulační měření tepla, SV a TUV
 • Montáže vodoměrů
 • Montáže měřičů tepla
 • Vedení technické evidence měřičů a zajištění jejich výměny
 • Zprostředkování zajištění vypracování energetických průkazů budov.
 • Rozsah služeb je možné upravit podle specifických požadavků zákazníka.

Základní legislativně právní pomoc

 • V rámci standardně poskytovaných služeb vedeme agendu o neplatičích, informování zástupců společenství vlastníků bytových jednotek a přípravy pro právní vymáhání.
 • Pravidelná podrobná měsíční kontrola nedoplatků úhrad za užívání bytových i nebytových jednotek pro potřeby soudní agendy.
 • Neprodlené informování o zjištěných nesrovnalostech v úhradách za užívání bytových i nebytových jednotek.
 • Zprostředkování podání návrhu na vydání platebního rozkazu a návrh na žalobu k soudu na uživatele bytu, který dluží do Fondu oprav a služeb s tím spojených ve společenství vlastníků jednotek domu.
 • Zprostředkování exekučního návrhu pro provedení exekuce.
 • Sepsání smluv dle požadavků SVJ.
 • Archivace soudních spisů a souvisejících dokumentů

Ceníky

Adobe Reader ke stažení zde (nové okno).