Euroregion Elbe/Labe

Euroregion Elbe / Labe je vymezen oblastí v česko-německém pohraničí na východním okraji Evropské unie. Tato oblast zahrnuje na české straně část severních Čech a na německé straně Saské Švýcarsko, další část Horního Polabí a Východního Krušnohoří. Tento region zaujímá rozlohu 5.547 km2, na které žije přibližně 1.5 milionu obyvatel.

Euroregion Elbe/ Labe má za cíl podporovat vzájemnou důvěru, přeshraniční spolupráci a přeshraniční rozvoj v nejrůznějších oblastech společenského života. Východiskem byly po staletí vyvíjející se mezilidské vztahy, které mají být z pohledu budoucího sjednocování Evropy naplněny novým životem.

Z české strany je členem tohoto společenství svazek obcí s názvem Euroregion Labe se sídlem v Ústí nad Labem. Působí především na území okresů Teplice, Ústí nad Labem, Děčína a Litoměřic. Euroregion Labe soustavně spolupracuje se subjekty působícími na území Saské - Spolkové republiky Německa a účastní se i činnosti dobrovolného zájmového společenství Euroregionu Elbe / Labe a jeho orgánů.

Mezi hlavní úkoly Euroregionu Labe patří podpora rozvoje a spolupráce v oblasti územního a regionální plánování, životního prostředí, hospodářství, infrastruktury přesahující státní hranice, prevence před živelnými pohromami, haváriemi, požáry a pod., dopravy, cestovního ruchu, kultury, sportu a podpora i vzájemného setkávání občanů v rámci Euroregionu Elbe / Labe.

Kontakt: