Realizované projekty

Probíhající projekty, realizované se spoluúčastí dotace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA VARNSDORF

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003855
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 01.02.2017
Předpokládané datum ukončení 30.09.2017
Předpokládaná doba trvání 8 měsíců
Skutečné datum zahájení 23.08.2017

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 2 235 051,50 Kč (100 %)
Dotace

1 899 793, 77 Kč (85 %)

Vlastní financování 335 257, 73 Kč (15 %)

Anotace projektu

Podstatou projektu je zavedení separace biologicky rozložitelného odpadu a snížení jeho podílu ve směsném komunálním odpadu ve městě Varnsdorf formou domácího kompostování přímo u samotných občanů města. Tohoto má být dosaženo nákupem domácích kompostérů v počtu 1000 ks. Kompostéry budou o objemu 400 l v počtu 500 ks, 600 l v počtu 250 ks a 900 l v počtu 250 ks. Touto cestou bude předcházeno vstupu veškerého biologicky rozložitelného materiálu z jednotlivých domácností a soukromé zeleně do SKO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTÉM PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA VARNSDORF

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003858
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 01.05.2017
Předpokládané datum ukončení 30.06.2018
Předpokládaná doba trvání 14 měsíců
Skutečné datum zahájení  

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 2 343 424,91 Kč (100 %)
Dotace

1 991 911, 16 Kč (85 %)

Vlastní financování 351 513,75 Kč (15 %)

Anotace projektu

Projekt řeší budováním systémů odděleného sběru odpadů zlepšení podmínek pro oddělený sběr využitelných složek odpadu výměnou stávajících kapacitně nedostačujících nadzemních kontejnerů za podzemní kontejnery. Předmětem projektu bude výstavba tří stanovišť podzemních kontejnerů pro oddělený sběr vytříděných složek komunálního odpadu určených k dalšímu využití. Jedná se o tyto druhy odpadů: papír, plasty, kovy, nápojové kartony, sklo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝMĚNA TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ZS VE VARNSDORFU

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0001412
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 21.04.2017
Předpokládané datum ukončení 30.11.2017
Předpokládaná doba trvání 7 měsíců
Skutečné datum zahájení 21.04.2017

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 11 269 798,46 Kč (100 %)
Dotace

9 015 838,76 Kč (80 %)

Vlastní financování 2 253 959,70 Kč (20 %)

Anotace projektu

Cílem projektu je snížit objem čpavku v chladící technologii a tím minimalizovat riziko vzniku a dopadu případné ekologické havárie na zařízení. Zvýšení bezpečnosti provozu, ochrana zdraví návštěvníků zimního stadionu a obyvatel v bezprostředním okolí zimního stadionu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA VARNSDORF

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000768
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 23.12.2016
Předpokládané datum ukončení 30.09.2019
Předpokládaná doba trvání 33 měsíců
Skutečné datum zahájení 23.12.2016

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 11 204 358,00 Kč (100 %)
Dotace

7 843 050,60 Kč (70 %)

Vlastní financování 3 361 307,40 Kč (30 %)

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARNSDORF - EFEKTIVNÍ VEŘEJNOU SPRÁVOU KE KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONU

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost

Informace o projektu

Registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002905
Stav Projekt ve fyzické realizaci

Realizace projektu

Předpokládané datum zahájení 01.03.2017
Předpokládané datum ukončení 28.02.2019
Předpokládaná doba trvání 24 měsíců
Skutečné datum zahájení 01.03.2017

Přehled zdrojů financování projektu

Celkové způsobilé náklady 3 884 175,60 Kč (100 %)
Dotace

3 689 966,81 Kč (95 %)

Vlastní financování 194 208,79 Kč (5 %)

Anotace projektu

Projekt implementuje na Městský úřad Varnsdorf opatření Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR a Strategie Smart Administration, zlepšuje podmínky pro každodenní plnění náročné role obce s rozšířenou působností v izolované pohraniční oblasti a posiluje kompetenci městského úřadu úspěšně realizovat "Program rozvoje města Varnsdorf na období 2015 - 2020", a to zaváděním nástrojů kvality a rozvoje RLZ. Zvýšením efektivity služeb veřejné správy na Varnsdorfsku projekt přispěje i ke zlepšení života zdejších občanů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ A KRIMINALITY VE VARNSDORFU

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost

 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001205

Realizace projektu 1. 4. 2016 – 31.3.2019

Rozpočet projektu 6.664.150,00 Kč
dotace EU 85% 5.664.527,00 Kč
dotace ČR 10% 999.622,50 Kč
spolufinancování 5% 333.207,50 Kč

Projekt zavádí ve Varnsdorfu dle metodiky Ministerstva vnitra ČR nový nástroj prevence kriminality – 6 asistentů prevence kriminality (dále jen APK), kteří budou zajišťovat veřejný pořádek a klidné občanské soužití ve městě a jeho okolí a jejichž činnost povede ke zvyšování pocitu bezpečí všech obyvatel. APK se přitom soustředí na sociálně vyloučené lokality, kde přispějí k ochraně práv zdejších obyvatel i potlačení sociálně-patologických jevů. Projekt též podpoří zaměstnatelnost vlastních APK a jejich sociální začleňování.

Projekt má za cíl obnovit důvěru obyvatel sociálně vyloučených lokalit k městské policii, policii ČR a orgánům činným v trestním řízení. Projekt chce zpřístupnit pomoc obětem skryté kriminality, zlepšit povědomí obyvatel sociálně vyloučených lokalit o jejich občanských právech a povinnostech a zmírňovat nedorozumění a konflikty mezi obyvateli. Projekt také zaměstná 6 osob z cílových skupin jako asistenty prevence kriminality.

 


Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská VARNSDORF - OPŽP

Město Varnsdorf získalo dotaci ve výši 3.692.151,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na zateplení mateřské školy v ulici Pražská. Tento projekt bude ukončen ke konci roku 2014 předáním hotového díla. Stavební práce získala firma S-BAU BOHEMIA spol. s.r.o.

Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova VARNSDORF - OPŽP

Město Varnsdorf získalo dotaci ve výši 2.050.000,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na zateplení mateřské školy v ulici Křížíkova. Tento projekt bude ukončen ke konci roku 2014 předáním hotového díla. Stavební práce získala firma HARTEX CZ s.r.o.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf - OPŽP

Město Varnsdorf získalo dotaci ve výši 4.874.465,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na zateplení základní školy v ulici Edisonova. Tento projekt bude ukončen ke konci roku 2014 předáním hotového díla. Stavební práce získala firma Metrostav a.s.

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf

Projekt CZ.1.06/2.1.00/22.09575 - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Realizace projektu: rok 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2.814.460 Kč vč. DPH
Dotace z EU 85% 2.392.290,99 Kč vč. DPH
Spolufinancování z rozpočtu obce 15% 422.169,01 Kč vč. DPH

Na základě schválené žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, realizovalo město Varnsdorf v roce 2015 projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf.
Cílem projektu bylo dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy umožnit občanů a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. Tímto cílem tak povýšit městský úřad na moderní a efektivní úřad schopný plné elektronické komunikace odpovídající požadavkům současné doby.
V rámci projektu byly podpořeny tyto aktivity:
Konsolidace struktury HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury pořízením desktopmanagementu, rozšíření diskového pole, archivace elektronické pošty, dílčí úpravy LAN
Zvýšení bezpečnosti a bezpečností infrastruktury TC ORP pořízením bezpečnostního řešení UTM zhášecího systému do serverovny a switchů.

Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy pořízením skenovací linky (HW a SW), rozklikávacího rozpočtu, rozhraní pro občany a softwaru na veřejné zakázky.