Životní prostředí

Město Varnsdorf a jeho blízké okolí se nachází v podhůří Lužických hor. Tato oblast se vyznačuje vcelku příznivým životním prostředím, což vychází jednak z polohy města a také ze struktury průmyslové výroby. Zdejší průmysl byl vždy orientován na lehká odvětví textilní a strojírenské výroby.

Znečišťování ovzduší ve městě je způsobováno jednak místními zdroji a také imisemi ze zdrojů ležících mimo toto území, informace o těchto vlivech však nejsou k dispozici. Z místních zdrojů mají na kvalitu ovzduší rozhodující vliv spalovací procesy v kotelnách a lokálních topeništích všech úrovní. Z velkých zdrojů jsou kotelny průmyslových podniků, jejichž provozovny podléhají ekologizačním opatřením s cílem snižování imisní zátěže města a okolí. Podobně jsou sledovány í střední zdroje znečištění, přičemž většina z nich emisní limity překračuje jen výjimečně. Malé zdroje znečištění představují především lokální topeniště, která v minulosti spalovala hlavně tuhá paliva a silně znečišťovala především přízemní vrstvy ovzduší. Probíhající plošná plynofikace města umožnila změnu lokálního topení na plynové, což podstatně zlepšilo kvalitu ovzduší. Z dalších zdrojů znečistění ovzduší nutno uvést také automobilovou dopravu, která je v oblasti Varnsdorfu poměrně silná, mimo jiné i v důsledku turistického ruchu na hraničním přechodu do SRN. Lze předpokládat, že negativní vliv dopravy na kvalitu ovzduší bude vzrůstat, neboť stacionární zdroje znečištěni procházejí postupnou ekologizací, zatímco objem dopravy se neustále zvyšuje a modernizace vozového parku neprobíhá dostatečným tempem. Měřeni hlavních indikátorů znečištění se provádí na stanici umístěné přímo v městské zástavbě a výsledky jsou vesměs příznivé. Naměřené koncentrace oxidu siřičitého a oxidu dusíku nedosahují imisních limitů.

Čistota vody je nedílnou součástí kvality životního prostředí. Město Varnsdorf leží v povodí řeky Mandavy, která do města přitéká ze SRN a po průtoku městem se opět do SRN vrací. Řeka patří k úmoří Baltického moře. Čistota vody v Mandavě nebyla dobrá, stupeň znečištění většinou dosahoval třídy 4, tzn. voda silně znečištěná. Příčinou tohoto stavu bylo vyústění veřejné kanalizace do samotné Mandavy i jejich přítoků, a to nejen na našem území, ale také v sousedním německém městě Seifhennersdorfu. V posledních letech se však této oblasti věnovala zvýšená pozornost výstavbou hlavního kanalizačního sběrače, na který by měla být postupně napojena veškerá kanalizační vyústění ve městě. Tato hlavní stoka odvádí odpadní vody do nově postavené městské čistírny odpadních vod a teprve poté se vody vracejí do řeky. Od roku 1997 tento systém zajišťuje svod i čištění odpadních vod také pro Rumburk a německou oblast města Seífhennersdorfu.

K dosažení lepší kvality povrchových vod je nutno současně řešit i otázku skladování odpadů daného území. Hlavní složku odpadů za město Varnsdorf tvoří domovní odpad z domácností, který je v současně době ukládán na skládku mimo lokalitu města. V omezeném rozsahu je zajišťován i separovaný sběr odpadů - druhotných surovin, který je vážným problémem a současně požadavkem koncepčního řešení odpadového hospodářství. Vedle domovního odpadu z domácností jsou další odpady produkovány podnikatelskými subjekty působícími na území města a tyto subjekty jsou v nakládání s odpady povinny respektovat stejné zákonné normy jako město samotné.

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství