Demografie

Město Varnsdorf mělo podle statistické bilance na začátku roku 1999 celkem 16 247 obyvatel, z toho 8 424 žen. Oproti roku 1950 se počet obyvatel zvýšil o 465 osob, tj. o 2,9 %. Dlouhodobý demografický vývoj je možno rozdělit na tři významné etapy. V první vlně, v období 1950-1961, došlo k poklesu obyvatel o 1693 osob, což bylo ovlivněno poválečným vývojem. K mírnému vzestupu o 423 osob došlo v druhé etapě, v období 1961-1970. Ta předcházela výraznému vzestupu počtu obyvatel o 1844 osob v následujících letech 1970-1980, v tzv. období populační vlny. Od roku 1980 se počet obyvatel výrazně nemění.

Věkové složení obyvatel
Postupně se mění věkové složení obyvatel. Klesá počet dětí ve věku do 14 let a současně tak klesá jejich podíl na celkovém úhrnu obyvatel. Na začátku roku 1999 žilo ve městě o 535 dětí méně než v roce 1991. Děti tak představují 18,3 % z celkového počtu obyvatel. Pro srovnání v roce 1991 to bylo 21,5 %. Roste počet osob v produktivním věku (15-59 let). Naopak počet obyvatel ve věku 60 a více let se od roku 1991 zvýšil nevýrazně. Demografická statistika uvádí, že obyvatel v tomto věku žilo ve městě 2 555. Index stáří, který udává poměr mezi počtem obyvatel v poproduktivním věku (60 a více let) k počtu obyvatel v předproduktivním věku (0-l 4 let) představoval na počátku roku 1999 86,1%. V roce 1991 hodnota tohoto indexu činila 82,9 %. Průměrný věk obyvatel dosáhl 36,7 let, v roce 1991 činil 34,8 let.

Narození
Počty narozených dětí na přelomu let 1990-1992 výrazně poklesly a od té doby se porodnost udržuje na nižší úrovni, i když jsou i ve Varnsdorfu v současné době silné ročníky žen ve věku, kdy mohou mít děti. Za celý rok 1998 se ve Varnsdorfu narodilo 156 živých děti, což je oproti roku 1991 o 51 dětí. tj. o 24,6%, méně. Rovněž došlo k poklesu ukazatele, který vyjadřuje počet živě narozených na 1000 obyvatel, a to z hodnoty 16,6 v roce 1991 na hodnotu 9,6 v roce 1998. Pozitivní je fakt, že se postupně zvyšuje věk žen, které se stávají matkami. Nejvíce děti se v roce 1998 narodilo matkám, jejichž věk se pohyboval v rozmezí od 25 do 29 let (60) a následně matkám ve věku 20- 24 let (53).

Téměř polovina narozených dětí se v roce 1998 narodila mimo manželství. Růst počtu mimomanželsky narozených dětí je trendem celorepublikovým, avšak vývoj za město Varnsdorf republikový výrazně převyšuje. Ještě v roce 1991 podíl mimomanželsky narozených dětí na celkovém počtu narozených činil ve Varnsdorfu 20 %.

Sňatky, rozvody
Celkový pokles porodnosti má rovněž spojitost s poklesem počtu sňatků. Jestliže v roce 1991 bylo ve městě uzavřeno 125 sňatků, v roce 1998 bylo zaevidováno pouze 82 sňatků. K odkládání sňatků přispívají především zvyšující se nároky na ekonomickou samostatnost snoubenců, ale i další faktory, mezi které můžeme zahrnout širší možnost mladých lidí cestovat, budovat si postavení, podnikat.

V opačném případě, a to u rozvodovosti, došlo v letech 1991 - 1998 ke zhoršení. Počet rozvodů je stále vysoký. V roce 1998 bylo rozvedeno 81 varnsdorfských manželství.

Migrace
Vývoj počtu obyvatel města v posledních dvou letech ovlivnilo především záporné migrační saldo. Počty vystěhovalých převýšily počty přistěhovalých.

Dopad demografického vývoje
Dětská složka populace zaznamenává změny, resp. úbytek, které výrazně po roce 2005 ovlivní kapacity školských zařízení. Bude se zvyšovat počet osob v poproduktivním věku. V této souvislosti lze očekávat změny struktury domácností a bydlení. Poroste počet domácností jednotlivců. Tento vývoj si vynutí tlak na rozšíření kapacit sociální péče. Současné vysoké náklady na pořízení bytů a rostoucí náklady na samotné bydlení zvýší zájem o malometrážní byty ze strany starších občanů a mladých manželství.

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství
Životní prostředí