Ukončené projekty

Informace o významnějších ukončených projektech, realizovaných se spoluúčastí dotace (město obdrželo dotační prostředky)

EMIX 3 

Město Varnsdorf spolu s dalšími českými a saskými partnery se podílelo na zavádění obnovitelných zdrojů energií v pohraničí. Projektu EMIX 3 byla poskytnuta dotace z prostředků programu Cíl 3 /Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a uvolněno přes 400 tisíc EUR na aktivity, které by měly přinést nejnovější znalosti ve využívání obnovitelných zdrojů energie, inovací a postupů, jak optimálně kombinovat nové technologie v budovách a objektech obcí a veřejných organizací. Projekt EMIX 3 sleduje současný evropský trend usilující zejména o snižování nákladů na energie a postupné zvyšování podílů energií z obnovitelných zdrojů. 
Na střeše základní školy ve Varnsdorfu jakožto součást projektu byla instalována i malá sluneční elektrárna. Takto vyrobená elektřina bude přímo spotřebována v budově školy. Pro žáky této školy budou pořízeny v rámci projektu i některé výukové předměty a pomůcky. Město Varnsdorf se podílí na projektu poskytnutím střechy školy a položením nové izolační krytiny na pavilonu školy. 
Leadpartnerem projektu je občanské sdružení Via Regia z Liberce, dalšími partnery jsou společnost KEGL ze Žitavy, město Varnsdorf a občanské sdružení Venkovské projekty.
Další informace o projektu jsou k dispozici zdewww.viaregia.cz nebo zde www.emix3.eu

EU-Logologo

 

CZECH POINT

Na upgrade technického a technologického zařízení pracoviště CzechPOINT přispěl IOP dotací ve výši 58259,- Kč.

 

Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu

Ve 2. výzvě k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP Severozápad byl 5. září 2008 Výborem regionální rady regionu soudržnosti Severozápad podpořen projekt Města Varnsdorf „Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu“. Projektem byl vytvořen základní jednotný grafický styl a ucelená nabídka propagačních materiálů, map a propagačních předmětů. Byla posílena pozice Městského informačního střediska ve Varnsdorfu, které se od 1. června 2009 přestěhovalo do nových prostor v č.p. 1260, ul. Otáhalova (budova Knihovny). Z projektu bylo mimo jiné hrazeno vybavení pracoviště novým nábytkem a výpočetní technikou. Byly vytvořeny podmínky pro prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu a pro propagaci regionálních akcí. Celkové náklady projektu 2,951 mil. Kč byly spolufinancovány 85% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 7,5% ze státního rozpočtu ČR. Zbývající část pokrylo město ze svého rozpočtu jako vlastní podíl žadatele.


TISKOVÉ ZPRÁVY Z PRŮBĚHU PROJEKTU: TZ Brno; TZ Praha; TZ Drážďany

 


 


Oprava místní komunikace a přilehlých chodníků v Moravské ul.

Projekt řešil opravu místní komunikace Moravská o výměře 2780 m2 výměnou živičného povrchu. Dále byl vybudován nový chodník v délce 178 m a šířce 1,5 m. Povrch chodníku je ze zámkové dlažby, varovný pás a signální pás pro nevidomé je osazen ze speciální betonové dlažby. V souvislosti s výstavbou chodníku došlo k výměně stávajícího oplocení (u sportovního areálu Kotlina) podél chodníku. Celkové náklady: 2.718.091,- Kč (z toho dotace od Ústeckého kraje: 2.250.000,- Kč).

 

Oprava vodních záchytných nádrží

Z prostředků MMR ČR byly v roce 2010 rekonstruovány vodní nádrže Valcha, Kočka a U Billy. Na opravy bylo poskytnuto přes 14 mil. Kč.

 

Energetické úspory v Mateřské škole Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180

Na 13. mateřské škole v ulici T.G.Masaryka 2180 proběhly v roce 2010 plánované opravy objektu, které byly zaměřeny na maximální úspory energií a na zlepšení celkového vzhledu budovy. Realizace opatření (zateplení obvodového pláště, střechy a výměnu oken a dveří) byla podpořena i dotací z Operačního programu Životní prostředí částkou ve výši 1.395.900,- Kč. 

Stavební práce započaly v červenci rekonstrukcí a zateplením střešního pláště, v srpnu probíhala výměna oken v celém objektu tak, aby mohl být provoz školky zahájen k 30. srpna 2010. V měsíci září a říjnu bylo za provozu školy provedeno zateplení budovy, fasáda a venkovní úpravy. Cena veškerých prací dosáhla částky 3.210.300,- Kč.

 

 

Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu

Městu Varnsdorf byla ve 14. výzvě Operačního programu Životní prostředí schválena žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“. Začátkem roku bylo odstraněno všech zbývajících 282 stávajících dřevin a byla provedena výsadba 432 nových stromů, které obnoví původní stromořadí v ucelené kompozici a zvýší atraktivitu i bezpečnost hřbitova. Výsadba byla dokončena během měsíce května a celkové předání hotového díla proběhlo dne 15.6.2011. Kontrolou poskytovatele dotace Státního fondu životního prostředí nebyly shledány nedostatky a byla proplacena schválená dotace téměř ve výši 2,2 mil. Kč (tj 90% z celkových nákladů projektu).

 

Výměna oken a dveří v ZŠ Edisonova

V rámci tohoto projektu došlo k výměně oken v objektu "výtvarné výchovy" základní školy a obnovu vstupních vnějších dveří. Tato výměna navazovala na dříve realizovanou etapu a pokračovala ve snaze kompletně vyměnit stávající nevyhovující okna a dveře, eliminovat možnosti vzniku úrazů a zamezit tepelným ztrátám.Celkové náklady: 1.800.552,- Kč (z toho dotace od Ministerstva financí ČR: 1.125.000,- Kč)

 

Varnsdorf - Územně analytické podklady

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unice, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

 

Aktualizované výkresy ÚAP jsou zveřejněny na webových stránkách města na tomto odkaze: http://www.varnsdorf.cz/radnice/mesto/dokumenty/uzemne-analyticke-podklady/

 

  

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

  

Založení parku v ul. Barvířská ve Varnsdorfu

Projektem byla revitalizována část území v centrální zóně města a spočívala ve vybudování chybějící odpočinkové a rekreační zóny ve městě. Parkem prochází komunikace pro pěší spojující panelové sídliště s objekty občanské vybavenosti v centru města. V rámci projektu bylo provedeno odplevelení ploch, odstranění náletových dřevin, prořezání vzrostlých stromů, kácení nevhodné zeleně, osev travních ploch a výsadba nových dřevin. Získaná dotace z OPŽP činila 1.587.399,- Kč a spoluúčast města byla 220.862,- Kč. Realizace parku byla ukončena k 30. červnu 2009 a závěrečné vyúčtování projektu k 30. září 2009. 

 

Revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů

Jednalo se o celkovou rekonstrukci rybníku Mašíňák. V rámci projektu bylo provedeno: odbahnění a odtěženy organické sedimenty, oprava sypané zemní hráze poškozené vodní erozí, výšková úprava koruny hráze přísypem, odstranění stávající konstrukce bezpečnostního přelivu,vybudování nového bezpečnostního přelivu, úprava odpadu od přelivu, vybudování dvou nezávislých výpustí na vodním díle - požerák I je situován v místě stávajícího nevyhovujícího požeráku a požerák II nahradil nevyhovující pomocný přeliv (jeho stávající konstrukce a trouby byly odstraněny, oprava stávajících odpadů od požeráku II, oprava koryta přívodu včetně výstavby nového kapacitního propustku na ul.Dvorská, uložení sedimentů a přebytečných zemin z vodní nádrže Mašíňák. 

Powerpointovou prezentaci "MAŠÍŇÁK od začátku do konce" můžete prohlédnout zde

 

 

Regenerace panelového sídliště - VARNSDORF - I. etapa

Město v předchozích letech věnovalo značné úsilí a prostředky do projektové přípravy na revitalizaci veřejných prostranství. Po neúspěšném žádání o spolufinancování na realizaci z evropských zdrojů byla městu v letošním roce podpořena žádost Ministerstvem pro místní rozvoj z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť v roce 2012“.

Projekt Regenerace panelového sídliště vznikl na přelomu roku ve spolupráci s obyvateli sídliště Husova-Západní a je rozdělen do více etap.
V té první bude zřízeno dětské hřiště, vybudováno parkoviště a instalováno veřejné osvětlení, provedena výstavba a rekonstrukce chodníků, provedeny parkové úpravy a osazení městského mobiliáře. Konkrétně se jedná o území od parkoviště v sousedství tenisových kurtů a pozemek podél kolejí. Nyní se dokončují výběrová řízení, uzavírají smlouvy o dílo a probíhá nutná administrace s poskytovatelem dotace. Stavební realizace bude zahájena v letních měsících a dokončena v letošním roce. Dotace byla schválena ve výši 4 milionů korun a celkové náklady projektu dosahují téměř 6 milionů Kč.

 


 

 

Vybudování technologického centra ORP Varnsdorf

Městu Varnsdorf byla schválena žádost o podporu z Integrovaného operačního programu na projekt VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA.

Vyhlášená výzva umožňovala realizaci tří opatření (vybudování technologického centra, implementace elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu) a město Varnsdorf proto připravilo projekt, který všechny aktivity pokrývá. 
Technologické centrum je infrastrukturním základem pro budování a rozvíjení služeb eGovernmentu, tzn. elektronické veřejné správy. V rámci vybudování technologického centra budou vytvořeny podmínky pro provoz spisové služby, pro vznik datových úložišť a dalších služeb k informatizaci města Varnsdorf i jeho celého správního obvodu.
Vnitřní integrace úřadu pak zahrnuje pořízení software potřebných k provázání stávajících agend úřadu se systémy technologického centra, komplexního informačního portálu pro pracovníky městského úřadu i občany města.
Skutečné náklady projektu činí 4.523.253,- Kč. Dotace pokryje 85% způsobilých nákladů (více než 3,8 mil. Kč), 15% uhradí město ze svého rozpočtu. Realizace projektu proběhla od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011. Kontrola způsobilých výdajů byla ukončena a dotace v celkové výši zaslána na účet města.
V současné době je projekt ve fázi udržitelnosti, to znamená, že všechny výstupy projektu jsou i nadále v užívání. Spisová služba, datové úložiště a další jsou varnsdorfským městským úřadem ve spokojenosti používány.

 


 

 

Městská knihovna Varnsdorf - setkávání přes hranice

Město Varnsdorf uspělo s žádostí o dotaci z Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován Evropského fondu pro regionální rozvoj, na projekt „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“. Projekt zprostředkovává lidem žijícím po obou stranách hranice vzájemnou kulturní výměnu a výměnu informací o lužickosrbské kultuře - fenoménu jedinečném v celoevropském měřítku. Formou přednášek ve školách i pro veřejnost, besed, kulturních pořadů (literárních čtení, výstav, koncertů) umožňuje jak prezentaci umělců tak i jejich vzájemné setkávání a především setkávání s širokou veřejností. Kromě toho budou z projektu částečně hrazeny provozní náklady prostor Městské knihovny užívaných v rámci projektu a pořízeno drobné vybavení. V knihovně vznikne mimo jiné také kontaktní místo pro česko-sasko-lužickou oblast.

Projektovými partnerty jsou Městská knihovna Varnsdorf a Svaz lužickosrbských umělců Budyšín (Bautzen, SRN). Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 3.717.290,- Kč, z čehož 90% bude hrazeno z dotace EU.

 

Podrobné informace o projektu a realizovaných akcích jsou k dispozici na stránkách projektového partnera Městské knihovny Varnsdorf: www.mkvdf.cz

 

 

ZDE je k dispozici přehledná informace o průběhu a výsledcích projektu za první polovinu času vymezeného pro realizaci projektu. 

EU-Logologo

 

Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci

Město Varnsdorf věnovalo značné úsilí pro vedení projektu „Hasiči Varnsdorf, Rumburk, Großschönau, Seifhennersdorf - poskytování vzájemné pomoci“ a ucházelo se o financování z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko, když v červenci roku 2011 byla odevzdána kompletní žádost o dotaci.

Obsahem projektu jsou aktivity v oblasti prevence, protipovodňové ochrany a přeshraničního krizového řízení. Naplánováno je pořízení speciální techniky ve Varnsdorfu, Rumburku a Großschönau pro efektivní zásahy při povodních a jiných živelních pohromách, ale také sanace hráze požární nádrže a vytvoření retenční plochy v Seifhennersdorfu. Projekt je doplněn společnými školeními a také taktickými a praktickými cvičeními. 
Téměř půl roku si vyžádaly práce na podání společné žádosti za města Varnsdorf, Rumburk, Seifhennersdorf a obec Großschönau do oblasti podpory Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi. Do této oblasti podpory, která byla do programu zařazena mimořádně, bylo původně možné předkládat žádosti do konce letošního roku, ale uzavřena byla již v srpnu, protože podané žádosti překročily disponibilní rozpočet. 
Město Varnsdorf navíc přijalo roli Leadpartnera projektu, tzv. vedoucího partnera, který je zodpovědný za podání žádosti, řádný průběh projektu a celkovou administraci projektu vůči poskytovateli dotace. Celkové náklady za všechny partnery jsou plánovány ve výši přes 1 mil. EUR a Evropská unie přispěje na projekt přibližně 900 tis. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 
Zahájení projektu se předpokládá 1. prosince 2011 a potrvá dva roky.

 

Zpráva listopad 2012

Zpráva prosinec 2012

Fotodokumentace 2012

Praktický výcvik s novým vybavením

EU-Logologo

 

Stezka bez hranic

Rozhodnutím Řídícího výboru Fondu malých projektů v  Euroregionu Nisa v programu Ziel 3 / Cíl 3, Svobodný stát Sasko – Česká republika byla 20. června 2012 schválena žádost o dotaci na projekt s  názvem „STEZKA BEZ HRANIC“. Obsahem projektu je zpracování technické dokumentace pro zřízení stezky (pro pěší i cyklisty) mezi Varnsdorfem a Seifhennersdorfem a pro skutečné odbourání bariér na hranicích. Jedná se o lokalitu v blízkosti Pivovaru Kocour. Zmínky o fungující stezce mezi oběma městy jsme našli v mapách již z roku 1884 a podle našich zjištění přestala fungovat v 50. letech 20. století. V dosahu této stezky funguje na německé straně Karáskova cyklostezka, kterou chceme zpřístupnit českým uživatelům. Projektová dokumentace bude podkladem pro vyřízení stavebního povolení a pro hledání dotačních zdrojů na spolufinancování stavební realizace stezky.
Podmínkou schválení našeho projektu bylo partnerství s městem Seifhennersdorf, jehož územím nová stezka prochází. Díky dlouholeté dobré spolupráci s radnicí nebyl problém se získáním jejich souhlasu. Celková výše schválené dotace pro oba partnery je 17.595 EUR. Projektová dokumentace by měla být hotova v příštím roce.