Připravované projekty

Zásobník projektů
V první části obsahuje přehled akcí, jejímž investorem je předpokládáno město Varnsdorf, ke kterým na odborech MěÚ existují studie, projektové dokumentace nebo jsou zaznamenány v jiných rozvojových dokumentech města. Dále jsou zde zahrnuty projekty projednávané v ZM především z hlediska odsouhlasení finanční spoluúčasti v případě obdržení dotace. Ve druhé části obsahuje akce, které budou realizovány jinými organizacemi a kterým město Varnsdorf vyjadřuje svou podporu. Pořadová čísla neznamenají stanovení priorit jednotlivých akcí. Zásobník projektů není uzavřeným dokumentem a bude průběžně na základě projednání v orgánech města aktualizován a doplňován. Pořadová čísla neznamenají stanovení priorit jednotlivých akcí. Zásobník projektů slouží jako pomocný materiál k vyhledávání vhodných dotačních titulů, není uzavřeným dokumentem a bude průběžně aktualizován a doplňován.
Zásobník projektů ve formátů xls


Modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu

Předmětem projektu je modernizace zimního stadionu ve Varnsdorfu s cílem zkvalitnit podmínky pro zimní využití a rozšířit o provoz v letních měsících. Modernizace spočívá v demontáži stávající konstrukce tribuny a stávající ledové plochy včetně dalších zařízení. Bude vybudována nová ledová hrací plocha s multifunkčním povrchem. Dojde k rekonstrukci rozvodů chladícího média včetně vybudování sněžné jámy. Nová střešní konstrukce bude založena na pilotových základech, včetně prosklených štítů. Bude provedena nová izolace objektu a úpravy související infrastruktury. Bude stavebně upraven stávající objekt zázemí pro zimní stadion a budou vybudovány přístupové komunikace s terénními úpravami a novým oplocením.
Žádost o dotaci podána v 08/2009 do ROPu Severozápad.

Vizualizace navrhovaného řešení:
Autorem architektonického návrhu je Ing. arch. Jiří Soukup a projekční ateliér Arkus architekt studio 2000 spol. s r.o. a spoluautorem projektu je Radomír Grafek a projekční ateliér RG – projekt.
 

 

 

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf - IOP

V rámci výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu, byla dne 27.6.2014 podána v celkové výši 2.885.245,- Kč. Tento projekt je zaměřen na modernizaci veřejné správy prostřednictvím elektronizace služeb a tím související povýšení úřadu na moderní a efektivní úřad schopný plné elektronické komunikace odpovídající požadavkům současné doby.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla administrace a hodnocení tohoto projektu pozastavena. V případě uvolnění finančních prostředků bude postoupena k hodnocení a v případě schválení dotace i k realizaci a financování projektu.

Snížení energetické náročnosti POLIKLINIKA VARNSDORF – OPŽP

Město Varnsdorf připravuje podklady pro Smlouvu o poskytnutí dotace na snížení energetické náročnosti Poliklinika Varnsdorf. V současné době probíhá příprava výběrového řízení na stavební práce spojené s realizací tohoto projektu.

Revitalizace části města Varnsdorf - etapa A - okolí "Věžičky" – ROP SZ

V září 2014 byla podána žádost o dotaci na revitalizaci části města Varnsdorf – okolí „Věžičky“. Tato žádost je v současné době ve fázi hodnocení. Celková výše dotace je plánována na 8.733.000,- Kč.

Zvýšení vzdělávacích kapacit mateřských a základních škol – ZŠ Seifertova a ZŠ Bratislavská

V srpnu 2014 byl podán projektový záměr na zvýšení vzdělávacích kapacit na ZŠ Seifertova a ZŠ Bratislavská na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. V současné době se čeká na vyjádření MŠMT a vyhlášení výzvy v konkrétním dotačním titulu.
Cyklostezky

Do konce roku 2014 je plánováno podat žádost o dotaci na cyklostezku, která povede od pivovaru Kocour k německým hranicím. V současné době se zpracovávají podklady k žádosti do Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Zpráva o podaných žádostech o dotace
Tabulka ve formátu xls obsahuje informace o podaných žádostech o dotaci na konkrétní projekty: zde