Obecné přestupky

Název životní situace

Obecné přestupky

Základní informace k životní situaci

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Účastníci řízení:

1. Obviněný z přestupku,

2. poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem,

3. vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci,

4. navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku (§ 68 zák.o přest.).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

K projednání přestupku je místně příslušný správní orgán, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.

Místně příslušný správní orgán může k usnadnění projednání přestupku nebo z jiného důležitého důvodu postoupit věc i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se pachatel zdržuje nebo pracuje.

Za přestupek není odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnácti let.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky které se projednávají jen na návrh.

Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů.

Požádá-li o to oznamovatel, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních.

Přestupky projednávané na základě podaného návrhu

- přestupky podle § 49 /proti občanskému soužití/ odst. 1 písm. b) a c) a přestupky podle § 50 /proti majetku/ spáchané mezi blízkými osobami, jakož i přestupky podle § 49 odst. 1 písm. a) se projednávají jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka.

- § 49 odst. 1 písm. a) zák. o přestupcích - urážka na cti, vydání v posměch

- § 49 odst. 1 písm. b) zák. o přestupcích – ublížení na zdraví z nedbalosti,

- § 49 odst. 1 písm. c) zák. o přestupcích – úmyslné narušení občanského soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,

- § 50 odst. 1 písm. a) zák. o přestupcích – úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo pokus o takového jednání,

- § 50 odst. 1 písm. b) zák. o přestupcích – úmyslné neoprávněné užívání cizí věci, přisvojení si cizí věci nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,

- § 50 odst. 1 písm. c) zák. o přestupcích - úmyslné ukrytí nebo převedení na sebe nebo jiného, věci získané přestupkem spáchaným cizí osobou.

Sankce za přestupek

Za přestupek lze uložit tyto sankce :

- napomenutí,

- pokutu,

- zákaz činnosti,

- propadnutí věci.

Náhrada nákladů řízení:

Občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a),b),c) nebo j) se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Náklady se hradí paušální částkou, kterou stanoví MV ČR v dohodě s MF ČR, a která je nyní 1000,-Kč.

Povinnost nahradit náklady řízení nelze uložit v blokovém řízení ani v příkazním řízení.

Z důvodů zvláštního zřetele hodných lze od uložení povinnosti nahradit náklady řízení zcela nebo zčásti upustit.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T.G. Masaryka 1838, Jitka Hanousková, Eva Krejčí

e-mail: ,

tel.: 417 545 220

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 – 17:00

Úterý   8:00 – 15:30

Středa  8:00 – 15:30

Pátek   8:00 – 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz (cestovní pas).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Nejsou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů.

Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok, nelze jej též projednat, příp. uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.

Do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání proti rozhodnutí - § 81 zákona o přestupcích

Proti výroku rozhodnutí o přestupku se může odvolat v plném rozsahu jen obviněný z přestupku, a jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

Poškozený se může odvolat jen ve věci náhrady škody.

Vlastník zabrané věci se může odvolat jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci.

U přestupků, které lze projednat jen na návrh, se může navrhovatel odvolat jen proti té části rozhodnutí, která se týká vyslovení viny obviněného z přestupku nebo povinnosti navrhovatele nahradit náklady řízení, nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení.

Odvolání proti rozhodnutí podává účastník řízení /nebo jeho zákonný zástupce, orgán vykonávající sociálně právní ochranu dětí/ u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení. Doručování písemnosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Byla-li uložena sankce za přestupek a povinnost náhrady nákladů řízení, je ve výroku rozhodnutí o přestupku určena lhůta splatnosti. Úhradu je možné provést buď bankovním převodem pod přiděleným variabilním symbolem, poštovní poukázkou typu A nebo hotově v pokladně Městského úřadu Varnsdorf. V případě nesplnění povinnosti jsou dlužné částky vymáhány.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor správních agend a dopravy, Jitka Hanousková, Eva Krejčí.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.02.2009

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017