Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla

Název životní situace

Technická způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla

Základní informace k životní situaci

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti u vozidel dovezených ze států, které nejsou členským státem Evropské unie a nebo u pracovního stroje, který nemá potřebné doklady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou je pouze vlastník a provozovatel vozidla - dovozce, nebo osoba pověřená vlastníkem na základě ověřené plné moci k danému úkonu.
Oprávněnou osobou právnického subjektu je statutární zástupce nebo jednatel, anebo osoba pověřená statutárním zástupcem nebo jednatelem na základě ověřené plné moci k danému úkonu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla a příslušných dokladů.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.
Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, patro č. 2, dveře č. 7.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, patro č. 2, dveře č. 7, Jarmila Jägermanová, DiS., Václav Šlosar.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa    8:00 – 17:00

Úterý                   8:00 – 15:30

Pátek                   8:00 - 14:30

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla a příslušné doklady lze podat na podatelně MěÚ Varnsdorf, T. G. Masaryka 1838, v době jejího provozu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Žadatel předloží:

  • Osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li vydáno, a technický průkaz silničního vozidla, byl-li vydán, nebo jiný doklad o schválení technické způsobilosti
  • Protokol o evidenční kontrole
  • Doklad o celním  odbavení vozidla, pokud bylo vozidlo dovezeno z jiného než členského státu
  • Technický protokol vydaný zkušební stanicí
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla.

K dispozici na Městském úřadu Varnsdorf, odbor správních agend a dopravy, T. G. Masaryka 1838, patro č. 2, dveře č. 7.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 2000 Kč.

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES  1500 Kč.

Správní poplatky je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?
  • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u MěÚ Varnsdorf, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor správních agend a dopravy, Jarmila Jägermanová, DiS, Václav Šlosar

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05.01.2016

Popis byl naposledy aktualizován

05.01.2016