Prodejci lihovin pozor!

Prodejci lihovin pozor!

16. 10. 2013 - +DiS. Jan Louka
Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Dnem 17. října 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Pro plynulý přechod podnikání ze stávající úpravy na novou právní úpravu byla přijata následující přechodná ustanovení.
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.
Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy od 17. října 2013 do 17. dubna 2014. Tato změna se týká nejen podnikatelů, kteří již vlastnili koncesi na „Výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů“ v případě, že mají provozovnu pro zajištění prodeje na jiné adrese než výrobní provozovnu, ale i podnikatelů, kteří prodávali lihoviny v rámci oboru živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a také v rámci živnosti řemeslné Hostinská činnost. K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádnou odbornou způsobilost.

Obecní živnostenský úřad