Informace pro podnikatele

Informace pro podnikatele

30. 12. 2010 - +DiS. Jan Louka
Dne 1.1.2011 nabude účinnosti nařízení vlády č.288/2010, o obsahových náplních jednotlivých živností, které reaguje na změny v živnostenském zákoně a souvisejících právních předpisech, které ovlivňují obsah činností spadajících do živností.

Změny se dotýkají především řemeslných živností. Upozorňujeme zejména na změnu u řemeslné živnosti „ Kominictví“, kde se nově doplňuje činnost spočívající v kontrole komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, resp. v kontrole spalinové cesty a vydávání zpráv o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a zpráv o revizi spalinové cesty. Toto doplnění navazuje na nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů, které stanoví, že činnosti související s kontrolou komínů tak , jak je zmíněno výše, může vykonávat pouze osoba, která má oprávnění k provozování řemeslné živnosti „ Kominictví“.
Dále upozorňujeme na změnu u poskytování spotřebitelských úvěrů. Od 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č.145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který zavádí novou živnost vázanou
„ Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a stanoví podmínky odborné způsobilosti k získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost. Do obsahové náplně uvedené živnosti se zařazují činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru. Požadovaná odborná způsobilost pro tuto živnost je stanovena takto:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
c) 3 roky praxe v oboru
Zákon o spotřebitelském úvěru se nevztahuje na úvěry a finanční služby, které jsou vymezeny v ustanovení § 2 tohoto zákona ( např. poskytnuté pro účely bydlení, poskytnuté bez úroku nebo jakékoli úplaty …).