Udržovací práce

08.10.2004
Nepodléhající ohlášení Stavebnímu úřadu

§ 14 /vyhl.č. 132/ 1998 Sb.

·  opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a oprava střešní krytiny a povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry žlabů a odpadních dešťových svodů, oplechování střech, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby
·   výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby
·  opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby
·   výměna zařizovacích předmětů ( např. kuchyňských linek, van a jiného běžného vybavení stavby )

Mají-li být provedeny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, podléhají ohlášení.

 

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Územní rozhodování

Stavební zákon stanoví (§ 32), že umísťovat stavby, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí. Současně jsou upraveny jednotlivé druhy územních rozhodnutí:

a) rozhodnutí o umístění stavby (§ 4 ÚSŘ) – vymezení stavebního pozemku, umístění stavby na něm, podmínky pro zpracování PD

b) rozhodnutí o využití území (§ 5 ÚSŘ) – vymezení území a stanovení podmínek pro jeho nové využití (např. terénní úpravy, chmelnice, vinice, lesy, sady, zahrady, hřiště, odstavné a skladovací plochy)                                                                                                   
c) rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu (§ 6 ÚSŘ) – vymezení území, ve kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti. Nevydává se, je-li vymezeno právním předpisem nebo rozhodnutím jiného správního orgánu anebo je stanovila vláda

d) 
rozhodnutí o stavební uzávěře (§ 7 ÚSŘ) – vymezuje území, pro které platí zákaz nebo omezení stavební činnosti. Udržovací práce nelze zakázat         

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (§ 8 ÚSŘ) – vymezí území a stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků. Nevydává se pokud podmínky jsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.