Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací

08.10.2004

V žádosti se uvede:   JMÉNO A ADRESA STAVEBNÍKA
a) na které stavbě mají být úpravy nebo práce provedeny  

b) jejich druh, rozsah, účel a jednoduchý technický popis

c) doklad o vlastnictví, nebo souhlas vlastníka s provedením prací nájemcem, nebo písemnou dohodu s vlastníkem stavby. 

 

OHLÁŠENÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU VYŽADUJÍ:

udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled, nebo životní prostředí

všechny udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. 

K ohlášení stavební úpravy nebo udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, přiloží stavebník stanovisko orgánu státní památkové péče.

 

Ohlášenou stavební úpravu nebo udržovací práce může stavebník provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek.

Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení anebo stavební úřad v téže lhůtě nestanoví, že ohlášení stavební úpravy nebo udržovacích prací podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést. 

 

Stavební úřad může stanovit, že ohlášenou stavební úpravu a udržovací práce lze provést jen na základě stavebního povolení - § 57 odst. 1 stavebního zákona:

zásah do nosných konstrukcí

mění se vzhled objektu

mění se způsob užívání stavby.