Ohlášení drobné stavby

08.10.2004

V žádosti se uvede:   JMÉNO A ADRESA STAVEBNÍKA


a) rozsah, účel a místo stavby,
jednoduchý technický popis provedení

b) druh a parcelní číslo pozemku podle evidence nemovitostí, doklad, jímž prokáže vlastnické nebo jiné právo k pozemku

c) kdo bude stavbu provádět a zda k jejímu provedení se mají použít sousední nemovitosti, popřípadě vyjádření vlastníka této nemovitosti.


K žádosti se přiloží jednoduchý situační náčrt podle pozemkové mapy evidence nemovitostí s vyznačením umístěné stavby na pozemku a hranic mezi sousedními pozemky s polohou staveb na nich.

A jednoduchý náčrt stavby (základní rozměry). Náčrt se předkládá ve Varnsdorfu ve 2 vyhotoveních, v obcích ve 3 vyhotoveních.

Ohlášenou drobnou stavbu může stavebník provést jen na základě písemného sdělení stavebního úřadu, že proti jejich provedení nemá námitek.

Pokud toto sdělení nebude stavebníkovi oznámeno do 30 dnů ode dne ohlášení anebo stavební úřad v téže lhůtě nestanoví, že ohlášení drobné stavby podléhá stavebnímu povolení, může ji stavebník provést.


Stavební úřad může stanovit, že ohlášenou drobnou stavbu lze provést jen na základě stavebního povolení - § 57 odst. 1 stavebního zákona.