Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

14.09.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“.

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na služby
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

„Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“


1. Veřejný zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ 00261718
DIČ CZ00261718
Statutární orgán: Ing. Josef Poláček, starosta města
Kontaktní osoby: Ing. Přemysl Brzák, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz
Tel: 412372241
Fax: 412371051

2. Název a popis předmětu veřejné zakázky
„Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zeleně spočívající v odstranění stávajících dřevin a pařezů (včetně pařezů po stromech dávno skácených) a kompletní výsadba nových stromů požadovaného druhu a kultivaru (včetně dodávky materiálu a stromků).

Předmětem veřejné zakázky je také zhotovení a umístění trvalé pamětní desky (materiál šedý mramor, min. velikost 300x400 mm) dle Grafického manuálu publicity OPŽP (na základě tiskového podkladu ze SFŽP předaného zadavatelem před ukončením prací).

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
3,843 mil. Kč bez DPH

Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 1.10.2010 ve 12.00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.


5. Forma podání nabídek
Nabídky mohou být předloženy pouze v českém jazyce.


6. Požadavky na varianty
Varianty nejsou v nabídkách přípustné.


7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria: nejnižší nabídková cena bez DPH.

8. Informace o termínu a místu otvírání obálek s nabídkami
Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf, dne 1.10.2010 ve 13:00 hod..

9. Podmínky plnění veřejné zakázky
Poklady pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace, která je nedílnou přílohou této výzvy a bude všem uchazečům rozeslána a zveřejněna s výzvou.
Dodatečné informace lze vyžádat písemně a musí být doručeny zadavateli nejpozději dva dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

10. Práva zadavatele
Zadavatel je podle § 84 zákona 137/2006 Sb. oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení do okamžiku uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ing. Josef Poláček
starosta města

Příloha: Zadávací dokumentace
           Příloha č.4