Dotační program města Varnsdorf pro rok 2016

03.12.2015
Ilustrační obrázek
Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Varnsdorf.

Dotační program města Varnsdorf
pro rok 2016
(zásady pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Varnsdorf)


Dotační program města Varnsdorf je vydán v souladu s ustanoveními § 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).


I. Úvodní ustanovení

Město Varnsdorf vyhlašuje program na projekty veřejně prospěšného charakteru formou výběrového dotačního řízení.
Finanční podpora formou účelové neinvestiční dotace je zaměřena na podporu kulturní, sportovní a další činnosti dětí, mládeže a pro širokou veřejnost. Slouží jako zájem města pro zdravé využívání volného času občanů, k obohacení kulturního a sportovního života ve městě, ke zvýšení vzdělávání a estetického cítění a jako účinná forma prevence kriminality. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Varnsdorf činí 900.000 Kč.

Oblasti a účel podpory:
a) kultura a vzdělávání - akce a činnost pro veřejnost, volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež, vzdělávací programy, výstavy, koncerty, hudební a literární festivaly…,
b) tělovýchova a sport - sportovní akce zaměřené především pro děti, mládež a širokou veřejnost a činnost subjektů, které nejsou zahrnuty v přímé podpoře sportu ve městě Varnsdorf,
c) sociální a zdravotní oblast - akce a činnost pro zdravotně postižené občany, seniory, aktivity protidrogové politiky, osvěta k prevenci kriminality,
d) cestovní ruch - akce a činnost zaměřená na rozvoj cestovního ruchu ve městě, propagaci města.

Vymezení žadatelů o účelovou dotaci:
1) Žadatelem o účelovou dotacina akci může být právnická i fyzická osoba, příspěvková organizace, organizační složka, nestátní nezisková organizace (registrovaná dle platných právních norem) pořádající akci na území města Varnsdorf* v roce 2016.

2) Žadatelem o účelovou dotacina činnost může být právnická i fyzická osoba, příspěvková organizace, organizační složka, nestátní nezisková organizace (registrovaná dle platných právních norem a není zahrnuta ve finanční podpoře sportů ve městě) provozující činnost na území města Varnsdorf v roce 2016

3) Město nepodporuje aktivity politických stran a hnutí.

 

II. Podmínky pro předložení žádostí o dotaci a její použití

a) Jeden žadatel může podat maximálně 2 žádosti o dotaci.
- v případě organizace sdružující sportovní oddíly jednotlivých sportovních disciplín, se počítají 2 žádosti za každý sportovní oddíl.
b) Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu, maximálně však do výše 20.000 Kč na jeden projekt.
c) Žadatel musí pokrýt minimálně 30 % nákladů na projekt z vlastních či jiných zdrojů.
d) Žádost o dotaci může předložit pouze ten subjekt, který je hlavním realizátorem předkládaného projektu.
e) Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány na předepsaném formuláři (v jednom vyhotovení), ve stanoveném termínu, obsahují povinné přílohy (kopie dokladu o právní subjektivitě, uvedení zástupce žadatele včetně jeho jmenování nebo potvrzení ve funkci, smlouvu o zřízení bankovního účtu, uvedení zástupce žadatele včetně jeho jmenování nebo potvrzení ve funkci) a jsou bez dalších formálních nedostatků, žádosti se předkladatelům nevracejí. Žadatel nesmí být dlužníkem Města Varnsdorf a REGIA a.s.
f) Součástí žádosti je projekt (účel dotace a lhůta, v níž má být účelu dosaženo, cíl projektu, vymezení cílové skupiny, místo realizace, přínos pro cílovou skupinu) a podrobný rozpočet projektu. Závěrečné vyúčtování nesmí vykazovat zisk.

 

III. Vymezení použití neinvestiční účelové dotace

Dotaci lze poskytnout maximálně na období od 01.01. - 31.12.2016, a to po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o přímou úhradu nákladů, spojených s realizací projektu.

Uznatelný náklad:

a) vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací projektu,
b) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
c)byl uhrazen nejpozději k datu vyúčtování projektu, nejpozději do 31.12.2016 včetně.

Neuznatelné náklady projektu:

a) komerční aktivity,
b) cesty do zahraničí
c) drobný hmotný nebo nehmotný dlouhodobý majetek (nákup nábytku, počítačové techniky, software apod.),
d) stipendia,
e) náklady na zpracování projektu a jeho vyúčtování,
f) náklady na vyškolení personálu,
g) pohoštění,
h) mzdy vlastních pracovníků,
i) nákup tabákových výrobků a alkoholických nápojů,
j) pojištění majetku a osob, úhradu pokut nebo sankcí,
k) peněžité odměny soutěžícím,
l) ostatní náklady nesouvisející s realizací projektu.

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty.

Nevyčerpané finanční prostředky příjemce dotace vrátí zpět do rozpočtu města do 31. 12. 2016.

V případě, že žadatel projekt neuskuteční, je povinen obdrženou dotaci vrátit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, zpět na účet poskytovatele. Současně oznámí oddělení školství, kultury a tělovýchovy informaci o vrácení dotace.

Změnu termínu konání projektu je příjemce dotace povinen neprodleně písemně oznámit s odůvodněním na oddělení školství, kultury a tělovýchovy.

 

IV. Hodnocení a výběr žádostí

1) Doručené žádosti budou vyhodnoceny z hlediska formální správnosti a dodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu.

2) Písemné žádosti budou předloženy k hodnocení výběrové komisi jmenované pro příslušný rok radou města.

3) Hodnocení projektů probíhá na základě kritérií schválených pro příslušný rok.

4) Výběrová komise předloží radě města kompletní seznam žadatelů o dotaci s doporučením, které žádosti schválit, či zamítnout a s doporučenou výší dotace.

5) Na dotaci není právní nárok.

6) Schválené projekty s výší dotace budou zveřejněny do 10 kalendářních dnů od usnesení rady města na webových stránkách města a v Hlasu severu.

7) V případě nevyhovění žádosti obdrží žadatel písemné vyrozumění o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace nejdéle do 30 dnů od rozhodnutí Rady města Varnsdorf.

8) V případě vyhovění žádosti budou žadatelé vyzváni k podpisu smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1) Dotační program města Varnsdorf pro rok 2016 bude vyhlášen oznámením na webových stránkách města nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí a v Hlasu severu.

2) Formuláře pro žádosti a podmínky DPMV pro rok 2016 budou k dispozici ke stažení na www.varnsdorf.cz – Dotační program města Varnsdorf 2016 nebo v tištěné podobě na oddělení školství, kultury a tělovýchovy.

3) Žadatelé o dotaci podají žádosti na předepsaném formuláři v zalepené obálce označené textem: „Dotační program města Varnsdorf pro rok 2016 v termínu od 04. 01. do29.01.2016 do 14.00 hod. do podatelny MěÚ Varnsdorf nebo poštou, přičemž rozhodným bude datum poštovního razítka.

4) Informace v průběhu zpracování žádostí poskytuje paní Jiřina Trebatická (tel.: 412 372 241 kl. 151, email: jirina.trebaticka@varnsdorf.cz).

5) Dotace bude poskytována převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet příjemce po podepsání smlouvy způsobem stanoveným ve smlouvě.

6) Poskytnutou dotaci lze použít pouze na účel uvedený ve smlouvě.

7) Příjemce dotace předkládá závěrečné vyúčtování na předepsaném formuláři ekonomickému odboru v termínu určeném ve smlouvě. K vyúčtování poskytnuté dotace doloží příjemce kopie účetních dokladů v listinné podobě. Povinnou součástí vyúčtování je zhodnocení akce nebo činnosti.

8) V případě, že je projekt realizován před uzavřením smlouvy, předloží příjemce dotace závěrečné vyúčtování do 30 dnů po podpisu smlouvy.

9) Příjemce umožní poskytovateli provést veřejnoprávní kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10) Příjemce se zavazuje v průběhu projektu prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat poskytovatele dotace město Varnsdorf, zejména např. na svých webových stránkách, zveřejnění v tisku, plakátech atd.

11) Nedílnou součástí Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2016 jsou tyto přílohy:

  • Zásady a kritéria hodnocení (příloha č. 1) -  DOC, PDF
  • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na akci (příloha č. 2) - DOC, PDF
  • Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na činnost (příloha č. 3) - DOC, PDF
  • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – akce (příloha č. 4) - DOC, PDF
  • Formulář Vyúčtování neinvestiční účelové dotace – činnost (příloha č. 5) - DOC, PDF