Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

10.10.2008
Ilustrační obrázek
Rekonstrukce veřejného osvětlení – Ulice T.G. Masaryka, p.p.č. 2312, 1586, 1661 a 2309 v k.ú. Varnsdorf.

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

Rekonstrukce veřejného osvětlení – Ulice T.G. Masaryka, p.p.č. 2312, 1586, 1661 a 2309 v k.ú. Varnsdorf1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: OSMI MěÚ Varnsdorf, fax:412371051, E-mail:varnsdorf@varnsdorf.cz
kontaktní osoba: Petr Šimek tel. 412372241 kl. 160 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

"Rekonstrukce veřejného osvětlení – Ulice T.G. Masaryka, p.p.č. 2312, 1586, 1661 a 2309 v k.ú. Varnsdorf"


3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

a) Druh zakázky: Stavební práce - Provádění

b) Místo plnění a popis zakázky:

Předmětem plnění je provedení nového zemního kabelového vedení soustavy veřejného osvětlení v ul. T.G. Masaryka (na p.p.č.k. 1661 v chodníku, na p.p.č.k.1586 a 2312 ve vozovce), demontáž stávajících stožárů a instalace nových v místech dle PD. Ve výkopu pro kabelové vedení bude v souběhu uložena průchodka jako příprava pro rozšíření kamerového systému. Rekonstrukce VO bude provedena v rozsahu a provedení dle dokumentace ověřené v územním řízení, a to včetně předepsaných prohlídek a revizí a včetně geodetického zaměření.


4. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo X/2008
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště X/2008
Předpokládaný termín předání a převzetí díla XII/2008


5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) , d) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost pro obor „elektrotechnická zařízení“ dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zajišťuje

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením.(vzor prohlášení je součástí této výzvy – příloha č.1 )

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením čestného prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4, 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za posledních 5 let. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 2 staveb obdobného charakteru a rozsahu v uplynulých 5 letech.
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
- předložením čestného prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami ve stejnopise, nebo v úředně uvěřené kopii.


6. Kritéria pro zadání zakázky:
nejnižší nabídková cena
termíny plnění
délka záruky za dílo

7. Cena a požadavky na platební podmínkyCelková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Cena díla bude stanovena na základě schválené projektové dokumentace předané zájemci zadavatelem, přičemž pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

8. Platební podmínky Úhrada za dílo bude provedena po jeho dokončení a úspěšném protokolárním předání a převzetí. Úhrada bude provedena na základě faktury se splatností odpovídající lhůtě splatnosti min. 21 dnů od doručení.
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude takto uhrazeno 90% celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
Úhrada zbývající částky rovnající se 10% z ceny díla bude provedena za stejných platebních podmínek po odstranění zjištěných vad a nedodělků.


9. Předání podkladů a prohlídka místa plnění Podklady - výkaz výměr, projektová dokumentace bude uchazečům poskytnuta na vyžádání u kontaktní osoby zadavatele. Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna v dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.
10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem (krycí list rozpočtu + oceněný výkaz
výměr)
- harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva –
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – Ulice T.G. Masaryka, p.p.č. 2312, 1586, 1661 a 2309 v k.ú. Varnsdorf“ – NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle §71 odst. 6.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 20.10.2008 ve 10:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.


12. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 07.10.2008

Ing. Josef Poláček
starosta města

K výzvě zájemcům o veřejnou zakázku: formát *.DOC, formát *.PDF