Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

10.06.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Dětské hřiště u Městského centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu"

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:


„Dětské hřiště u Městského centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu"


 1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: MěÚ Varnsdorf, Odbor správy majetku a investic; tel: 412372241
kontaktní osoby: Bc.Petra Vojtěchová (linka 123, email:petra.vojtechova@varnsdorf.cz) nebo Ing.Jaroslav Beránek (linka 118; email:jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Dětské hřiště u Městského centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu"

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Pro umístění dětského hřiště budou využity pozemky č. 2571/2 a část 2573 vše v k.ú. Varnsdorf – které jsou součástí veřejného parku bez oplocení.
Pro znázornění vymezení území je přiložena situace z KN v měřítku 1:1000 a současný stav podle aktuálního GP.
Přiložena fotografie rekonstruovaného objektu č.p. 1260 s pohledem na část pozemku č. 2571/2.

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění
Předmětem VZMR je zařízení dětského hřiště u Městského centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu č.p. 1260 v ul. Otáhalova. Zadavatel požaduje vybavit plochy vyznačené na přiložené situaci dětskými herními prvky:
- dominantní herní prvek (lezecká (dvoj)pyramida – lanový systém) pro věkovou skupinu 6-12 let
- dominantní herní sestava pro věkové skupiny 3-8 let
- varianty dalších herních prvků
Finanční rámec stanovil zadavatel orientačně na 1-1,5 mil. Kč.

5. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín realizace IX/2009

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
- výpis z obchodního rejstříku – oprávnění k podnikání
- čestné prohlášení, že uchazeč
a) není v likvidaci
b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
c) nebyl pravomocně odsouzeni či nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, který souvisí s předmětem podnikání
d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- doklady o splnění právních a technických předpisů týkající se herních prvků
Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami v kopii.


7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií:
1) celkový dojem a prostorové řešení
2) reference a záruka za zařízení
3) doprovodné služby spojené s instalací a servisem po realizaci

8. Prohlídka místa plnění
Případná prohlídka místa plnění s kontaktními osobami zadavatele je možná dle předchozí dohody.

9. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Dětské hřiště u Městského centra kultury a vzdělávání ve Varnsdorfu" - NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 26.6.2009 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

11. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


Ve Varnsdorfu 9.6.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města

Přílohy:
- situace 1:1000
- současný stav dle GP
- fotografie