Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

14.05.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:" Výměna oken v bytovém domě č.p. 3023 ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách)

 "Výměna oken v bytovém domě č.p. 3023 ve Varnsdorfu"

Zadavatel
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Obec: Varnsdorf PSČ: 40747
Kontaktní údaje zadavatele
Kontaktní místa: Městský úřad Varnsdorf-odbor správy majetku a investic
Ing. Jaroslav Beránek Telefon: 412372241 kl.118 E-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz Fax: 412371051
Marie Šeráková Telefon: 412372241 kl.138 E-mail: marie.serakova@varnsdorf.cz Fax: 412371051

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Výměna oken v bytovém domě č.p. 3023 ve Varnsdorfu
Místo provádění stav. prací: Varnsdorf, ul. Kmochova č.p. 3023
Stručný popis zakázky: Předmětem zakázky je výměna stávajících oken a lodžiových sestav (okno+balkonové dveře) dřevěných zdvojených za okna a balkonové dveře plastové v bytovém panelovém domě (soustava OP 1.2).
Celkový počet a rozměry stávajících oken v domě panelové soustavy OP1.2 k výměně:
okna rozm.1200/1500 mm jednokřídlová otočná 99 ks
okna rozm. 2400/1500 cm dvoukřídlová otočná, otevíravá a sklápěcí asymetrická 74 ks
dřevěné balkonové dveře zdvojené 800/2400 44 ks
okna sklepní rozm.1800/600 třídílná a jedním otv.křídlem 7 ks
okna sklepní rozm.1200/600 dvoudílná s jedním otv.křídlem 8 ks
Součástí výměny oken je i dodávka a montáž PVC vnitřních okenních parapetů vyložení 160mm a úprava vnějších pozink. parapetů nastavením (napojení okenního rámu na stáv. parapetní plech. Požaduje se předložení nabídky na výměnu stávajících dřevěných oken a lodžiových sestav (okno+dveře) za plastové s těmito vlastnostmi:
Výrobky budou ve smyslu §13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve shodě s technickými předpisy a českými technickými normami.

Technické požadavky
- 6-ti komorový plastový profil bílé barvy s upravenými plochami profilu pro omezení zadržování vody v rámu okna
-izolační dvouskla s min. hodnotou prostupu tepla (uvést hodnotu Uf( W/m2K), zvuková izolace (uvést hodnotu),
-izolační zasklení s distančními rámečky se spolehlivou bariérou proti úniku plynu z izolačního skla a rosení
-připojovací spára (prostor mezi stěnovým panelem a oken. rámem) dle ČSN 70540-2 tj. nulová propustnost vody a vzduchu, zamezení vzniku kondenzátu, umožnění dilatace (těsnící i kotevní prvky), tepelná a zvuková izolace (vnější uzávěr paropropustný, ale odolný proti zatékání vody, středové těsnění, vnitřní uzávěr odolný vůči průchodu vlhkosti z interiéru do prostoru spáry)
-popis nabízeného kování (okenních uzávěrů)
-předložení technologického postupu pro osazování plastových oken
-předložení certifikátů výrobků, kterými se potvrzuje shoda s požadavky NV č. 163/2002 Sb. -prohlášení o shodě vlastností výrobků se zákl. požadavky NV a ČSN

Termíny plnění
Termín zahájení prací: 1.7.2009 (s možností upřesnit termín pro vstupy do bytů)
Termín ukončení: 1.8.2009

Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Nabídková cena bude uvedena v položkovém členění s cenou za měrnou jednotku a to:
- cena demontáže a likvidace stávajících oken a lodž.sestav (okno+dveře) v členění dle rozměrů za ks
- cena dodávek oken a lodž. dveří dle jednotlivých rozměrů oken a dveří, typů členění okenních křídel, použitých distančních rámečků a uzávěrů okenních křídela lodž. dveří s techn. popisem
- cena montáže dle jednotlivých rozměrů oken a lodž. dveří vč. kompletního těsnícího systému připojovací spáry s techn. popisem
Celková cena díla bude uvedena bez DPH, DPH a vč. DPH.
Fakturace po předání a převzetí dokončeného díla , splatnost faktur min.14 dní

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst.1 písm.a-i) zákona prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 písm.a-d) zákona prokáže uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán), dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (příslušné živnostenské oprávnění).
Splnění ekonomických a finančních předpokladů dle §55 odst.1 písm.a) zákona prokáže uchazeč předložením pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč, nebo příslibem pojišťovny o uzavření smlouvy s tím, že uchazeč předloží pojistnou smlouvu po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Pojištění odpovědnosti za škodu musí být platné nejméně do doby dokončení díla.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst.3 písm.a) zákona prokáže uchazeč předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění alespoň 3 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně

Požadavky na zpracování nabídky
Obsah nabídky:
- krycí list
- uchazečem podepsaný návrh smlouvy o dílo
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- doklady o splnění kvalifikačních a dalších předpokladů
- doklady o splnění technickým požadavků

Údaje pro podání nabídky
Adresa pro podání nabídky
Městský úřad Varnsdorf - podatelna
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Lhůta pro podání nabídek
končí dne 28.5.2009 ve 12:00 hod.
Jiné údaje
Osobně podávané nabídky přijímá podatelna Městského úřadu Varnsdorf v pracovních dnech po-čt od 07:00 do 15:30 hod., v pá od 07:00 do 14:30 hod. a dne 28.5.2009 do 12:00 hod.

Nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat – veřejná zakázka Výměna oken v bytovém domě č.p. 3023 ve Varnsdorfu“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat nabídky doručené po lhůtě pro podání nabídek.

Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28.5.2009 ve 13:00 hod. v budově Městského úřadu ve Varnsdorfu, Nám. E. Beneše č.p. 470 v zasedací místnosti (přízemí, dveře č. 25).
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá.

Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou všichni uchazeči svými nabídkami vázáni činí 3 měsíce.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky
nabídková cena


Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
Uchazeči jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám a dohodnout termín prohlídky místa plnění.

Ve Varnsdorfu dne 7.5.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města