Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

05.05.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Úprava vodního toku Zaječí potok, Varnsdorf".

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

Vypracování projektové dokumentace

„Úprava vodního toku Zaječí potok, Varnsdorf“

1. Veřejný zadavatel :

Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: OSMI MěÚ Varnsdorf, fax:412371051, E-mail:varnsdorf@varnsdorf.cz
kontaktní osoba: Petr Šimek tel. 412372241 kl. 113 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

„Vypracování projektové dokumentace – „Úprava vodního toku Zaječí potok, Varnsdorf“

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění je vypracování a dodávka projektové dokumentace, kterou bude řešena úprava koryta vodního toku Zaječí potok, Varnsdorf včetně funkčně navazujících objektů (např. lávky, mostky, propustky, zábradlí atd.) v rozsahu:

a) Dokumentace pro stavební povolení (v rozsahu a náležitostech prováděcí dokumentace) (včetně: zaměření – polohopisné, výškopisné, geodetické podklady; nutné průzkumné práce a odborné posudky, položkový rozpočet),
b) Zajištění podkladů k vydání SP
c) Zadávací dokumentace (výkaz výměr)
d) Autorský dozor

Vymezení řešeného území
398 m koryta vodního toku na částech parcel 3341, 3386, 3384, 3381/1, 3376, 3373, 3374, 3371, 3372, 3364, 3363 v k.ú. Varnsdorf se stávajícím oboustranným opevněním břehů zdivem z lomového kamene v délce úpravy cca 102 m, s jednostranným opevněním v délce úpravy 224 m a v délce 72 m svahování bez opevnění. Opevnění břehů je z převážné části v havarijním stavu.


4. Požadavky na rozsah předmětu plnění:

Projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace bude zpracována dle návrhu projekčního řešení, odsouhlaseného ze strany zadavatele. Návrh bude vycházet z posouzení současného technického stavu a parametrů vodního toku.
Projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními a technickými předpisy, dle požadavků zadavatele, místních zjištění a zaměření a dle podmínek stanovených dotčenými orgány.
Dokumentace bude členit stavbu do 3 etap (úprav 3 úseků koryta vodního toku srovnatelné délky) včetně výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které jednoznačně vymezují použité položky, tak, aby mohla být samostatně provedena následná realizace jednotlivých etap a případně i výběr zhotovitele.
Součástí předmětu plnění jsou i předjednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, správců komunikací a dalších dotčených osob.
Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu). Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.

5. Požadavky na způsob a počet vyhotovení:

Dokumentace pro ÚR, SP a zadávací dokumentace bude předána v tištěné i v elektronické podobě. Počet vyhotovení dokumentace bude pro územní rozhodnutí v počtu 3 ks výtisků, pro stavební řízení a zadávací dokumentace v počtu 6 ks.

6. Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo do 5.6.2009
Termín předání a převzetí dokumentace k SP, ZD
a podkladů pro vydání SP 15.10.2009

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) , d) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením.(vzor prohlášení je k dispozici u zadavatele )
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením čestného prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4, 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za posledních 5 let. Minimální požadovaná úroveň: realizace nejméně 1 akce obdobného charakteru a rozsahu v uplynulých 5 letech.
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
- předložením čestného prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperují-
cích subjektů. Splnění kvalifikačních předpokladů subdodavatelů doloží vybraný uchazeč o veřejnou zakázku před podpisem smlouvy o dílo.
Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami ve stejnopise, nebo v úředně uvěřené kopii.8. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií : 1) výše nabídkové ceny za vypracování PD
2) reference – úroveň realizovaných zakázek
3) výše ceny za autorský dozor

9. Cena a požadavky na platební podmínky:

Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla (vypracování PD a činnosti dle odst.1a,b,c) této výzvy) jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Cena bude zpracována v položkách za jednotlivé části zakázky dle odst.1a,b,c) této výzvy. Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou a sazbou za cestovné, bez DPH a včetně DPH. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

10. Prohlídka místa plnění:

Předání podkladů a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.

11. Obsah a forma nabídky:

- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny zpracovaná dle odst.9 této výzvy
- harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
-nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Vypracování projektové dokumentace - Úprava vodního toku Zaječí potok, Varnsdorf“ – NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 22.05.2009 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

13. Práva zadavatele:

1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2 Jednat o úpravách textu smlouvy o dílo (návrh textu smlouvy předloží uchazeč) a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 5.5.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města