Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

08.09.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:„Stavba horkovodní přípojky objektu č. p. 2045, ul. Národní, Varnsdorf“

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470

Vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Stavba horkovodní přípojky objektu č. p. 2045, ul. Národní, Varnsdorf“

1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: OSMI MěÚ Varnsdorf, fax:412371051, E-mail:varnsdorf@varnsdorf.cz
kontaktní osoba: Petr Šimek tel. 412372241 kl. 113 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

„Stavba horkovodní přípojky objektu č. p. 2045, ul. Národní,Varnsdorf“


3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

a) Druh zakázky: Stavební práce - Provádění

b) Místo plnění a popis zakázky:

Předmětem plnění je realizace stavby horkovodního bezkanálového rozvodu z předizolovaného potrubí – horkovodní přípojky objektu občanského vybavení č.p. 2045, ul. Národní, Varnsdorf, včetně vybavení sdělovacím kabelem s propojením na dispečerský systém. Pořízení a napojení vlastní OPS není součástí předmětu plnění.
Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených ve specifikaci dodávek a prací, včetně povinných zkoušek, revizí a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Dále je předmětem díla provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací nespecifikovaných v PD a výkazu výměr, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy.

4. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo X/2010
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště X/2010
Předpokládaný termín dokončení díla XI/2010

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) , d) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost pro obor „inženýrské stavby“ dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zajišťuje

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením.(vzor prohlášení je k dispozici u zadavatele)

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením čestného prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 3 roky, s uvedením místa a termínu realizace prací, ceny a s kontaktními údaji objednatelů
- Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 2 staveb obdobného charakteru (horkovodní bezkanálové rozvody z předizolovaného potrubí) a rozsahu v uplynulých 3 letech.
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla, nebo předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem (řady ČSN EN ISO 9000).
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí.

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami ve stejnopise, nebo v úředně uvěřené kopii.

6. Kritéria pro zadání zakázky:
1. nabídková cena
2. reference - úroveň realizovaných zakázek
3. termíny plnění

7. Cena a požadavky na platební podmínkyCelková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Celková nabídková cena bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla (např.: náklady na sjednaná pojištění, náklady na zajištění vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí, na poplatky a provedení případných opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, místní samosprávy, atd.).

8. Platební podmínky
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě se zadavatelem na základě faktury se splatností min 21 dnů.
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude takto uhrazeno 90% celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
Úhrada zbývající částky rovnající se 10% z ceny díla bude provedena za stejných platebních podmínek po odstranění zjištěných vad a nedodělků.

9. Předání podkladů a prohlídka místa plnění
Podklady - výkaz výměr, projektová dokumentace bude uchazečům poskytnuta (zapůjčena) na vyžádání u kontaktní osoby zadavatele. Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna v termínu dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Výzva –
„Stavba horkovodní přípojky objektu č.p. 2045, ul. Národní,Varnsdorf““
– NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 24. 9. 2010 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se postupuje přiměřeně podle zákona č. 137/2006 Sb.

Ve Varnsdorfu 10. 9. 2010

Ing. Josef Poláček
starosta města

Příloha - Čestné prohlášení