Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

30.06.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Vypracování projektové dokumentace -Úpravy a opravy budovy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf"

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Vypracování projektové dokumentace -
Úpravy a opravy budovy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf"


 

1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: MěÚ Varnsdorf, Odbor správy majetku a investic; tel: 412372241
kontaktní osoby: Josef Rydval (linka 111, e-mail : josef.rydval@varnsdorf.cz)
Ing.Jaroslav Beránek (linka 118; e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Vypracování projektové dokumentace – Úpravy a opravy budovy ZŠ Seifertova 1650 Varnsdorf"

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Vypracování PD na přístavbu, úpravy a opravy budovy ZŠ Seifertova
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zpracovaný záměr ZŠ Seifertova v souvislosti s výhledem provozu školy a jejího uspořádání. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování a dodávka projektové dokumentace v rozsahu:
a) Zaměření stávajícího stavu
b) Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
c) Dokumentace pro stavební povolení včetněnutných průzkumných prací a odborných posudků
d) Dokumentace pro provádění stavby včetně položkových rozpočtů:
· střešní plášť vč. posouzení a případné opravy krovů
· fasáda
· výměna výplní otvorů vč. repase vstupních dveří
· rozvody elektro + strukturovaná kabeláž
· přístavba sociálního zařízení vč. ZTI v celé budově
· přístavba šaten pro žáky s bezbariérovým vstupem a výtahem do všech podlaží
· rozvody ÚT
· úprava tělocvičny
· sanace omítek 1PP
· odvodnění kolem budovy
· úprava zpevněných a zelených ploch
· PD bude členěna do etap schopných samostatného užívání dle požadavku zadavatele v průběhu projektových prací
e) Zajištění podkladů k vydání ÚR a SP a zajištění platného rozhodnutí o umístění stavby a SP
f) Zadávací dokumentace včetně výkazu výměr
g) Autorský dozor

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění

Rozsah a obsah projektové dokumentace k vydání územního rozhodnutí (ÚR) bude podle přílohy č. 4 vyhl. č. 503/2006 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (SP) bude podle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb.
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby bude podle přílohy č. 2 vyhl. č. 499/2006 Sb.
Zadávací dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na zhotovení díla včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dokumentace bude zpracována v oddílech podle stavebních objektů a souborů, včetně výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které jednoznačně vymezují použité položky.
Součástí předmětu plnění jsou závazná stanoviska, popř. stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy a vyjádření správců sítí a dalších dotčených orgánů a osob k zajištění stavebního povolení.
Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu).
Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.

5. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo VIII/2010
Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace k ÚŔ XII/2010
Předpokládaný termín předání a převzetí dokumentace k SP a ZD II/2011
Předpokládaný termín předání platného stavebního povolení III/2011
Dokumentace bude předána“
Dokumentace pro ÚŘ : 6 vyhotovení v listinné podobě, v elektronické podobě ve formátu PDF a DVG
Dokumentace pro SP: 6 vyhotovení v listinné podobě, v elektronické podobě ve formátu PDF a DVG
Dokumentace pro provedení stavby: 6 vyhotovení v listinné podobě, v elektronické podobě ve formátu PDF a DVG
Zadávací dokumentace: v elektronické podobě ve formátu PDF a DVG

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č. 1 této výzvy.

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá min. 1 000 000,- Kč podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 odst.3, písm. a), odst. 4 a 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí provedených uchazečem za poslední 3 roky. Minimální požadovaná úroveň: realizace 1 akce obdobného charakteru v uplynulých 3 letech.
- čestným prohlášením, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
- čestným prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí.
V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.
Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami v originále nebo v úředně uvěřené kopii.

7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií:
1) výše nabídkové ceny za vypracování PD
2) reference na kvalitu a úroveň realizovaných zakázek
3) výše ceny za výkon autorského dozoru

8. Cena a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná - bez DPH a včetně DPH.
Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou + cestovné, bez DPH a včetně DPH.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje.
Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části dohodnutých v SOD se zadavatelem a to na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

9. Prohlídka místa plnění
Předání podkladů a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktními osobami zadavatele.

10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Vypracování projektové dokumentace – Úpravy a opravy budovy ZŠ Seifertova 1650, Varnsdorf" - NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 23. 07. 2010 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 28. 06. 2010

Ing. Josef Poláček
starosta města


Příloha: Čestné prohlášení