Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

14.06.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf, vyzývá zájemce o veřejnou zakázku: „Nátěr střechy sportovní haly ve Varnsdorfu“

 

Město Varnsdorf
Nám . E.Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá
zájemce o veřejnou zakázku:

„Nátěr střechy sportovní haly ve Varnsdorfu“

k podání nabídky


1. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky : Obnovení venkovního nátěru střešního pláště objektu sportovní haly v Západní ul., č.p.2984 ve Varnsdorfu .
Předmět plnění veřejné zakázky :

-odstranění koroze a stávajícího nesoudržného nátěru ( 2082 m2)
-odmaštění saponátem
-antikorozní základní nátěr barvou IMESTOL ANTICOR ( 2082 m2)
-2x vrchní krycí nátěr barvou IMESTOL COLOR zelená 2006 ( 2082 m2)
-úklid staveniště
-uložení odpadů

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 01.07.2010
Termín ukončení: 31.07.2010

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč oprávněním k podnikání – živnostenským listem a výpisem z obchodního rejstříku.

Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
Dále doloží uchazeč ( postačí čestným prohlášením ) , že nebyl v souvislosti s podnikáním trestán, není v likvidaci, v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurz, nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V případě, že předkládá společně nabídku více osob, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady, plně ve výše uvedeném rozsahu.

4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:

a) Výše nabídkové ceny včetně DPH

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná včetně DPH,
zpracovaná na jednotlivé části prací . Rozsah prací, použité materiály specifikované v zadávacích podmínkách objednatele jsou neměnné. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací. Splatnost faktury min. 14 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební podmínky.
Do nabídky uvede uchazeč cenu podle požadovaného provedení závazně vymezeného touto výzvou a upřesněnou při prohlídce místa plnění, případně samostatně uvede v příloze soupis prací, které dle jeho názoru ve vymezení plnění chybí. Pro tyto práce uvede samostatnou cenu, která nebude zahrnuta do nabídkové ceny.

6. Prohlídka místa plnění
Bude uskutečněna individuelně v místě realizace stavby : Sportovní hala, Západní č.p.2984, 407 47 Varnsdorf

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupené starostou města Ing. Josef Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele: Milan Hanousek tel. 412 372241 kl. 160, 602 706 973

8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná dnem doručení výzvy a končí dne 18.6.2008 ve 12.00 hod.
Nabídky mohou uchazeči podat doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo doručit osobně na OSMI MěÚ Varnsdorf, kanc.č.44 v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15,30 hod., v pátek od 7.00 do 12.00 hod.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky :

„Nátěr střechy sportovní haly ve Varnsdorfu "- neotvírat a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
b) Proti rozhodnutí zadavatele není přípustné odvolání
c) Jednat o úpravách textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

ve Varnsdorfu 09. 06. 2010

Ing. Josef Poláček
starosta města Varnsdorf