Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

11.06.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf, vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Vypracování projektové dokumentace - Most v ul.Moravské ve Varnsdorfu"

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Vypracování projektové dokumentace -
Most v ul.Moravské ve Varnsdorfu"


 

1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: MěÚ Varnsdorf, Odbor správy majetku a investic; tel: 412372241
kontaktní osoby: Petr Véle (linka 134; e-mail:petr.vele@varnsdorf.cz) nebo
Ing.Jaroslav Beránek (linka 118; email:jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Vypracování projektové dokumentace – Most v ul.Moravské ve Varnsdorfu"

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je hlavní mostní prohlídka, zpracovaná projektovou kanceláří VANER s.r.o.Liberec. Zájmové území je vymezeno parcelami: 280/2, 147 a 8186/10, vše v k.ú. Varnsdorf.

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování a dodávka projektové dokumentace v rozsahu:
a) Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zhotovitele stavby(včetně polohopisného a výškopisného zaměření, geodetických a geologických podkladů; nutných průzkumných prací a odborných posudků a položkových rozpočtů).
b) Návrh konstrukčního řešení dle uvážení projektanta
c) Zadávací dokumentace včetně demolice stávající lávky
d) Zajištění podkladů k vydání SP a zajištění platného SP
e) Hrubý odhad stavebních nákladů dle bodu b),s uvedením kalkulací cen agregovaných položek hlavních konstrukčních částí.
f) Autorský dozor

3.Požadavky zadavatele na parametry mostu:

a) Průjezdná šířka mostu 3,5m, jednostranný chodník šíře 1,5m, nosnost 5tun, průtočný profil dle požadavku správce toku
b) Projektant uvede způsob protikorozní ochrany.

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění
Projektová dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace bude zpracována v souladu s vyhl. č. 503/2006 Sb. , vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a ostatními platnými právními a technickými předpisy, dle požadavků zadavatele, předaných podkladů, místních zjištění a zaměření.
Rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (SP) bude zpracován podle přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb.
Zadávací dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na zhotovení díla včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dokumentace bude zpracována v oddílech podle stavebních objektů, včetně výkazů výměr, soupisů prací a dodávek s podrobným popisem standardů, které jednoznačně vymezují použité položky.
Součástí předmětu plnění jsou i předjednání a vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, správců komunikací a dalších dotčených osob a zajištění stavebního povolení.
Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího stavu).
Požadovaná záruka za dílo je 60 měsíců od data jeho předání a převzetí.

5. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo VII/2010.
Předpokládaný termín předání projektové dokumentace X/2010.
Předpokládaný termín předání platného stavebního povolení XII/2010.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje(specializace na mostní konstrukce) – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č. 1 této výzvy.

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 odst.3, písm. a), odst. 4 a 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za poslední 3 roky. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 1 akce obdobného charakteru v uplynulých 3 letech.
- čestným prohlášením, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
- čestným prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí.

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami v originále nebo v úředně uvěřené kopii.

7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií:
1) Cena za vypracování kompletní PD
2) Reference-kvalita a úroveň předchozích obdobných zakázek
3) Fundovanost předloženého návrhu v nabídce
4) Odhad výše stavebních nákladů
5) Cena autorského dozoru


8. Cena a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná - bez DPH a včetně DPH.
Samostatně bude uvedena cena za výkon autorského dozoru vyjádřená hodinovou sazbou + cestovné, bez DPH a včetně DPH.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje.
Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební nabídky.

9. Prohlídka místa plnění
Předání podkladů a případná prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna individuálně dle dohody s kontaktními osobami zadavatele.

10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu
- zjednodušený návrh konstrukce dle uvážení projektanta s popisem základních parametrů.Výhodou je návrh vizualizace
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Vypracování projektové dokumentace – Most v ul.Moravské ve Varnsdorfu" - NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 30.6.2010 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


Ve Varnsdorfu 10.6.2010

Ing. Josef Poláček
starosta města

Přílohy: Čestné prohlášení
           Hlavní mostní prohlídka