Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

05.05.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP (ZMR 3. kategorie): „VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ, ZATEPLENÍ FASÁDY A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTU 13.MŠ TGM 2180, VARNSDORF"

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu
dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP (ZMR 3. kategorie)


„VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ, ZATEPLENÍ FASÁDY A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
 
NA OBJEKTU 13. MŠ T.G.Masaryka 2180, VARNSDORF"

 


1. Veřejný zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47Varnsdorf
IČ 00261718
DIČ CZ00261718
Statutární orgán: Ing. Josef Poláček, starosta města
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz,
Josef Rydval, e-mail: josef.rydval@varnsdorf.cz
Tel: 412372241
Fax: 412371051


2. Název a popis předmětu veřejné zakázky
„VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ, ZATEPLENÍ FASÁDY A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTU 13. MŠ T.G.Masaryka 2180, VARNSDORF"

Předmětem plnění je výměna výplní otvorů (dřevěná eurookna a venkovní dveře), zateplení fasády a střešního pláště v objektu 13.MŠ ul. TGM 2180, Varnsdorf dle PD a výkazu výměr (projekční kanceláře ProProjekt s.r.o. Rumburk)

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
3,9 mil. Kč bez DPH

Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Programu OPŽP.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 20. 05. 2010 ve 12.00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

5. Forma podání nabídek
Nabídky mohou být předloženy pouze v českém jazyce.

6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria: nejnižší nabídková cena bez DPH.

7. Informace o termínu a místu otvírání obálek s nabídkami
Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf, dne 20. 05. 2010 ve 14:00 hod..

8. Podmínky plnění veřejné zakázky
Poklady pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace, která bude poskytnuta v elektronické formě do 2 dnů od doručení písemné žádosti uchazeče.
Dodatečné informace lze vyžádat písemně a musí být doručeny zadavateli nejpozději dva dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

8. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb..

Ing. Josef Poláček
starosta města


 

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace