Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

30.04.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:
„OPRAVA PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ EDISONOVA 2821 VARNSDORF"

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470

407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

„OPRAVA PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ EDISONOVA 2821 VARNSDORF"

 

1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
IČ : 00264718
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček starosta
kontaktní místo: Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470
kontaktní osoba: Josef Rydval , e-mail : josef.rydval@varnsdorf.cz
Ing Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beránek@varnsdorf.cz
Tel: 412372241
Fax: 412371051

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„OPRAVA PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ EDISONOVA 2821 VARNSDORF"

3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je oprava podlahy , obkladu stěn a radiátorových krytů v ZŠ Edisonova 2821 Varnsdorf dle PD a výkazu výměr.

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění:
Jedná se o částečnou opravu roštů, demontáž a montáž parket s lakem a lajnováním v celé ploše, demontáž obložení stěn, montáž textilní povlakové krytiny na stěny, demontáž a montáž nových krytů radiátorů, dle PD.

5. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy 5.6.2010
Předpokládaný termín předání předmětu díla 20.8.2010

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č. 1 této výzvy.

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 odst.3, písm. a), odst. 4 a 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených uchazečem za poslední 3 roky. Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 1 akce obdobného charakteru v uplynulých 3 letech.
- čestným prohlášením, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
- čestným prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí.

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami v originále nebo v úředně uvěřené kopii.

7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií: nejnižší nabídková cena bez DPH

8. Cena a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná - bez DPH a včetně DPH.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební podmínky.


9. Prohlídka místa plnění
Prohlídka staveniště bude zájemcům umožněna dle dohody s kontaktními osobami nebo dne 6.5.2010 v 9,30 hod. na místě v ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf.

10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva –“ OPRAVA PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ EDISONOVA 2821 VARNSDORF” - Neotvírat!!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 14. 5. 2010 ve 12.00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se postupuje přiměřeně podle zákona č. 137/2006 Sb..


Ve Varnsdorfu 29. 4. 2010

Ing. Josef Poláček
starosta města

 

příloha č. 1: Zadávací dokumentace