Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

26.03.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „4. ZŠ Náměstí E.Beneše 469, Varnsdorf – zateplení podkroví“

 

Výzva k podání nabídky

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„4. ZŠ Náměstí E.Beneše 469, Varnsdorf – zateplení podkroví“

 

a) Identifikační údaje zadavatele:
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47Varnsdorf
IČ 00261718
DIČ CZ00261718
Statutární orgán: Ing. Josef Poláček, starosta města
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz,
Josef Rydval, e-mail: josef.rydval@varnsdorf.cz
Tel: 412372241
Fax: 412371051


b) Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zateplení podkroví , včetně úprav pochůzných lávek v ZŠ Náměstí E.Beneše 469, Varnsdorf, dle PD a výkazu výměr.

c) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázka činí celkem 550.000,- Kč bez DPH.

d) Podmínky plnění veřejné zakázky
- poklady pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace (v příloze č. 1 k výzvě)
- termín zahájení: 1.7.2010; termín dokončení: 15.8.2010
- dodatečné informace lze vyžádat písemně a musí být doručeny zadavateli nejpozději dva dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

e) Lhůta pro podání nabídky
Konečný datum a čas pro podání nabídek je 21.4.2010 ve 12,00 hod. Nabídky je možno doručit na podatelnu Městského úřadu v době : pondělí – čtvrtek 7,00 – 15,30 hod., v pátek 7,00 – 14,30 hod.

f) Místo pro podání nabídky
Adresa pro zasílání nabídek: Městský úřad Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf


g) Způsob podání nabídek
- osobní doručení na podatelně v budově MěÚ
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné držitelem poštovní licence či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou.

Uchazeč doručí svou nabídku v řádně uzavřené obálce nebo obalu (doporučeně poštou nebo osobním podáním) s označením „Výzva – 4. ZŠ Náměstí E.Beneše 469 Varnsdorf – zateplení podkroví - neotvírat“ a s názvem a adresou firmy uchazeče.Nabídka bude zhotovena v českém jazyce a podána ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude svázána do dvou svazků (1x originál, 1x kopie) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Písemná forma: Požadavek písemné formy je zachován i v případě potvrzené datové zprávy (zejména potvrzený e-mail) nebo datové zprávy opatřené elektronickým podpisem
ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.

Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

h) Informace o termínu a místu otvírání obálek s nabídkami
Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf, dne 21.4.2010 v 13:00 hod..

i) Požadavky na kvalifikaci
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů. Jednotlivé požadavky jsou rozepsány v ZD.

j) Kritéria hodnocení nabídky
Veřejná zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny.

k) Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů.

l) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu. O zrušení je zadavatel povinen písemně informovat všechny oslovené dodavatele, přičemž není povinen sdělovat důvod zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ve Varnsdorfu, 24. 3. 2010

Ing. Josef Poláček
starosta města

příloha č.1:  zadávací dokumentace