Výzva zájemcům o veřejnou zákazku

22.03.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf , Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf ,vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce Městského divadla Varnsdorf I. etapa stavební úpravy a přístavba sociálních zařízení“

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Rekonstrukce Městského divadla Varnsdorf
I. etapa stavební úpravy a přístavba sociálních zařízení“

 

Zadavatel
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Obec: Varnsdorf PSČ: 40747
Statutární zástupce Ing. Josef Poláček, starosta města
Kontaktní údaje zadavatele
Kontaktní místa: Městský úřad Varnsdorf-odbor správy majetku a investic
Marie Šeráková, telefon: 412372241 kl.138, e-mail: marie.serakova@varnsdorf.cz Fax: 412371051
Ing. Jaroslav Beránek, telefon: 412372241 kl.118, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz Fax: 412371051

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce Městského divadla Varnsdorf I. etapa stavební úpravy a přístavba sociálních zařízení. Místo provádění stav. prací: Varnsdorf, ul. Partyzánů č.p. 1442
Stručný popis zakázky: Jedná se o přístavbu sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží a mezipatře stávajícího objektu divadla.V prostoru před stávajícím bočním vstupem do divadla bude vybourána stávající terasa včetně suterénního zdiva. Bude dostavěno nové sociální zařízení a nové široké vstupní schodiště před novým bočním vstupem do divadla. Založení zdiva bude plošné na základovém pasu spuštěném na úroveň navazujících základů suterénu budovy. Přístavba bude zastřešena vylehčenou železobetonovou deskou. Stavební úpravy ve stávající budově budou omezeny na drobné změny v prostoru opravovaných a nově budovaných sociálních zařízení.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou č. 1 této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 písm.a,b,d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- předložením výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Splnění ekonomických a finančních předpokladů dle §55 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 20 mil. Kč, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Pojištění odpovědnosti za škodu musí být platné nejméně do doby dokončení díla.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst.3 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění alespoň 3 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Způsob zpracování ceny
Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr, kterým je vymezen druh, jakost a množství požadovaných prací ke zhotovení stavby a je podkladem pro zpracování nabídkové ceny. Výkaz výměr obsahuje položkový soupis prací, dodávek a služeb a je předkládán v tištěné a elektronické podobě. V případě nesrovnalostí v údajích platí údaje v tištěné podobě. V případě nesrovnalostí v údajích platí údaje v tištěné formě výkazu výměr.
Nabídková cena bude uvedena v položkovém členění dle výkazu výměr.
Celková cena díla bude uvedena bez DPH, DPH a vč. DPH.

Prohlídka místa plnění
Prohlídka bude zájemcům umožněna dle dohody s kontaktními osobami zadavatele.

Požadavky na zpracování nabídky
Obsah nabídky:
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku
- obchodní podmínky, které budou tvořit nedílnou součást smlouvy o dílo (příloha č. 2 této výzvy)
- výše nabídkové ceny s členěním:
- celková nabídková cena vč. DPH
- celková rekapitulace ceny v členění bez DPH, DPH a vč. DPH
- položkový rozpočet
- termíny plnění, harmonogram prací
- vyplněná tabulka hodnocených kritérií
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podávání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

„Rekonstrukce Městského divadla Varnsdorf
I. etapa stavební úpravy a přístavba sociálních zařízení“
- neotvírat !!!

a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

Časová specifikace a předání zadávací dokumentace
Lhůta pro podání nabídek :datum 13.4.2010 hodina 13:00
Zahájení doby plnění zakázky :datum 7.5.2010
Ukončení doby plnění zakázky: datum max. do 1.10.2010
Lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace od 22.3.2010 do 6ti dnů od doručení písemné žádosti dodavatele
Zadávací dokumentace bude vydána po předložení potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 2.000,00 Kč v pokladně MěÚ Varnsdorf.

Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami
Datum: 13.4.2010 hodina 14:00
Místo: Městský úřad, Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf – zasedací místnost č. 25

Lhůta a místo pro podání nabídek
Adresa pro podání nabídky:
Městský úřad Varnsdorf - podatelna
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hod. Dne 13. 4. 2010 ve 13.00 hod  končí lhůta pro přijímání nabídek.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky
- výše nabídkové ceny
- lhůta výstavby v kalendářních dnech
- denní sankce za nesplnění termínu v Kč
- lhůta k nástupu na odstranění vad, nedodělků a reklamací v kalendářních dnech
- denní sankce za nedodržení lhůty k nástupu na odstranění vad, nedodělků a reklamací v Kč

Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu dne 19. 3. 2010

Ing. Josef Poláček
starosta města