Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

10.03.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:
„2. ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf – úprava střechy pavilonů B3 a A2“

                                                                                                          

Výzva k podání nabídky

pro veřejnou zakázku malého rozsahu,
nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
a v souladu s Příručkou pro české kooperační partnery – realizace projektu (Program Cíl 3 / Ziel 3)

 

Název veřejné zakázky:
„2. ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf – úprava střechy pavilonů B3 a A2“

a) Identifikační údaje zadavatele:
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47Varnsdorf
IČ 00261718
DIČ CZ00261718
Statutární orgán: Ing. Josef Poláček, starosta města
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Beránek, e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz,
Josef Rydval, e-mail: josef.rydval@varnsdorf.cz
Tel: 412372241
Fax: 412371051


b) Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy střechy v pavilonech B3 (druhý stupeň) a A2 (první stupeň) před instalací fotovoltaické elektrárny, spočívající v montáži hydroizolační vrstvy a střešní fólie na bázi PVC-P vyztužené polyesteronovou mřížkou, odolné vůči UV záření, na upravenou stávající (asfaltovou povlakovou) krytinu a výměny klempířských prvků.

c) Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázka činí celkem 900.000,- Kč bez DPH.

Zakázka bude spolufinancována ze zdrojů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3.

d) Podmínky plnění veřejné zakázky
- poklady pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace (v příloze č. 1 k výzvě)
- termín zahájení: 1. 4. 2010; termín dokončení: 15. 5. 2010
- dodatečné informace lze vyžádat písemně a musí být doručeny zadavateli nejpozději dva dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

e) Lhůta pro podání nabídky
Datum a hodina pro předložení nabídek: 24. 3. 2010, do 12 hodin

f) Místo pro podání nabídky
Adresa pro zasílání nabídek: Městský úřad Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf


g) Způsob podání nabídek
- osobní doručení na podatelně v budově MěÚ
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb


Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné držitelem poštovní licence či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou.

Uchazeč doručí svou nabídku v řádně uzavřené obálce nebo obalu (doporučeně poštou nebo osobním podáním) s označením „Neotvírat – 2. ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf – úprava střechy pavilonů B3 a A2“ a s názvem a adresou firmy uchazeče.Nabídka bude zhotovena v českém jazyce a podána ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude svázána do dvou svazků (1x originál, 1x kopie) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Písemná forma: Požadavek písemné formy je zachován i v případě potvrzené datové zprávy (zejména potvrzený e-mail) nebo datové zprávy opatřené elektronickým podpisem
ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.

Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

h) Informace o termínu a místu otvírání obálek s nabídkami
Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf, dne 24. 3. 2010 v 13:00 hod..

i) Požadavky na kvalifikaci
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů. Jednotlivé požadavky jsou rozepsány v ZD.

j) Kritéria hodnocení nabídky
Veřejná zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny.

k) Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů.

l) Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu. O zrušení je zadavatel povinen písemně informovat všechny oslovené dodavatele, přičemž není povinen sdělovat důvod zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ve Varnsdorfu dne 3. 3. 2010

Ing. Josef Poláček
starosta města

příloha č. 1 k výzvě