Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

23.02.2010
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Dovybavení dětského parku – instalace herních prvků"

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Dovybavení dětského parku – instalace herních prvků"

 

1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: MěÚ Varnsdorf, Odbor správy majetku a investic; tel: 412372241
kontaktní osoby: Bc.Petra Vojtěchová (linka 123, email:petra.vojtechova@varnsdorf.cz) nebo Ing. Jaroslav Beránek (linka 118; email:jaroslav.beranek@varnsdorf.cz)


2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
„Dovybavení dětského parku – instalace herních prvků“


3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem VZMR je instalace herních prvků pro věkovou skupinu dětí 3-8 let. Pro umístění herních prvků bude využita část pozemku č. 2573 v k. ú. Varnsdorf – v městském parku v ul. Otáhalova/Národní a v blízkosti Městského centra kultury a vzdělávání a Mateřské školy. Pro znázornění vymezení území je přiložena situace v měřítku 1:250.

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění
Zadavatel požaduje vybavit plochy vyznačené na přiložené situaci dětskými herními prvky:
- dvě dominantní herní sestavy pro věkovou skupiny 3-8 let
- další drobné dětské prvky pro malé děti
Přiložená situace se zakreslenými herními prvky je pouze ilustrativní. Uchazeč může nabídnout jiné varianty sestav. Součástí nabídky nebude řešení dopadových ploch, které si zadavatel zajistí svépomocí.
Požadavek na konstrukční materiál: dřevo.
Finanční rámec stanovil zadavatel orientačně na 600-800 tis. Kč.

5. Doba a místo plnění zakázky
Předpokládaný termín realizace IV. - V. 2010

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
- výpis z obchodního rejstříku – oprávnění k podnikání
- čestné prohlášení, že uchazeč
a) není v likvidaci
b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
c) nebyl pravomocně odsouzen či nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, který souvisí s předmětem podnikání
d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- doklady o splnění právních a technických předpisů týkající se herních prvků
Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami v kopii.


7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií:
1) atraktivita herních prvků a celkový dojem
2) reference a záruka za zařízení
3) cena


8. Prohlídka místa plnění
Případná prohlídka místa plnění s kontaktními osobami zadavatele je možná dle předchozí dohody.


9. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva – „Dovybavení dětského parku – instalace herních prvků“ - NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.


10. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 15. 3. 2010 v 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.


11. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění i rozsah plnění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se postupuje podle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf.Ve Varnsdorfu 22. 2. 2010

Ing. Josef Poláček
starosta města

Přílohy:
- situace 1:250