Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

09.09.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Poliklinika Varnsdorf – výměna vnitřního vodovodu"

Město Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Poliklinika Varnsdorf – výměna vnitřního vodovodu"

 

Zadavatel
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Obec: Varnsdorf PSČ: 40747
Statutární zástupce Ing. Josef Poláček, starosta města
Kontaktní údaje zadavatele
Kontaktní místa: Městský úřad Varnsdorf-odbor správy majetku a investic
Ing. Jaroslav Beránek Telefon: 412372241 kl.118 E-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz Fax: 412371051
Marie Šeráková Telefon: 412372241 kl.138 E-mail: marie.serakova@varnsdorf.cz Fax: 412371051

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Poliklinika Varnsdorf – výměna vnitřního vodovodu
Místo provádění stav. prací: Varnsdorf, ul. Poštovní č.p. 2060
Stručný popis zakázky: Předmětem zakázky je výměna vnitřního vodovodu a
zařizovacích předmětů v rozsahu dle realizační dokumentace.
Realizace oprav bude rozdělena do etap dle zajištění financování ve schváleném rozpočtu města. Požadovaný rozsah finančního
plnění v roce 2009 je 400 tis. Kč.

Termíny plnění
Termín zahájení 1. etapy: 5.10.2009
Termín ukončení 1. etapy: 30.11.2009
Termín zahájení 2. etapy: po schválení financování v rozpočtu města pro
rok 2010
Termín ukončení 2. etapy: do 5 měsíců od výzvy k zahájení 2. etapy

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou č. 1 této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 písm.a,b,d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- předložením výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
Splnění ekonomických a finančních předpokladů dle §55 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Pojištění odpovědnosti za škodu musí být platné nejméně do doby dokončení díla.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst.3 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění alespoň 3 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Nabídková cena bude uvedena v položkovém členění dle výkazu výměr.
Celková cena díla bude uvedena bez DPH, DPH a vč. DPH.
Fakturace po předání a převzetí dokončených prací , splatnost faktur min.14 dní

Prohlídka místa plnění
Prohlídka bude zájemcům umožněna dle dohody s kontaktními osobami zadavatele.

Požadavky na zpracování nabídky
Obsah nabídky:
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podávání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
„Poliklinika Varnsdorf – výměna vnitřního vodovodu“ - neotvírat !!!
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Adresa pro podání nabídky
Městský úřad Varnsdorf - podatelna
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hod.
Dne 25.9.2009 ve 13.00 hod . končí lhůta pro přijímání nabídek.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky
reference
nabídková cena

 

Ve Varnsdorfu dne 7.9.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města

Příloha č. 1