Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

10.03.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu„ Výměna oken v objektu ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
vyzývá
zájemce k podání nabídky o podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu
„ Výměna oken v objektu ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf“

1.Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je výroba a výměna oken v budově Základní školy Edisonova 2821 ve Varnsdorfu dle zadání :
1.objekt 2. stupně - I. etapa (63 oken + 67 meziokenních vložek nebo vyzdívek
+ žaluzie)
1.objekt 2. stupně - II. etapa (67 oken + 64 meziokenních vložek nebo vyzdívek
+ žaluzie)
Rozsah provedení stavebních úprav a prací dle projektové dokumentace :
Demontáž oken a jejich likvidace
Demontáž meziokenních vložek
Dodávka a montáž oken a parapetů
Dodávka a montáž meziokenních vložek (případně náhradní řešení)
Dodávka a montáž žaluzií do vybraných oken
Začištění a případné stav. úpravy
Součástí je zároveň likvidace odpadu a úklid prostor stav. úprav
Montáž bude provedena tak, aby byl zabezpečen prostor proti vniknutí nepovolaných osob do objektu
Požadavky na okna a meziokenní vložky: (viz PD)
Pětikomorový profilový systém oken barva bílá
Rozměry oken , meziokenních vložek a počet dle projektové dokumentace
Celoobvodové kování vybaveno mikroventilací (4 poloha kliky) a pojistkou chybné manipulace
Meziokenní izolační vložky požární odolnost a montáž dle proj. dokumentace
U všech oken parapety vnější AL a vnitřní parapety plast s ventilačními mřížkami před okny
U vybraných oken žaluzie
U vybraných oken neprůhledné sklo

2. Doba a plnění veřejné zakázky
1. etapa : Předpokládaný termín zahájení: 06/09
Termín ukončení : 08/09
2. etapa : Předpokládaný termín zahájení : 06/10
Termín ukončení : 08/10

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
1.Doklady o kvalifikaci a doložení oprávnění k činnosti pro požadované práce
2.V nabídce uchazeči uvedou údaje o jimi provedených obdobných zakázkách
3.Prohlášení o bezdlužnosti vůči Městu Varnsdorf a státním institucím ČR

4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :
1.výše nabídkové ceny vč. DPH pro obě etapy
2.předpoklady pro plnění veřejné zakázky a reference
3.záruka v měsících

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídka bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez
DPH a včetně DPH a dále rozdělena na jednotlivé etapy.
Cena bude zpracována v měr. jednotkách a v položkových cenách, ve variantách s meziokenními vložkami a s meziokenními vyzdívkami dle navrhované změny. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části , v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i lepší platební nabídky.
Do nabídky uvede uchazeč cenu podle požadovaného provedení uvedeného ve vymezeném plnění veřejné zakázky a samostatně uvede v příloze soupis prací, které dle jeho názoru ve vymezení plnění chybí. Pro tyto práce uvede samostatnou cenu, která nebude zahrnuta do nabídkové ceny.
Součástí nabídky bude i text návrhu smlouvy o dílo.

6. Prohlídka místa plnění
Prohlídka staveniště bude zájemcům umožněna dne 12.3.2009 v 9,00 hod. v budově
ZŠ Edisonova 2821 , Varnsdorf.
Další informace v případě potřeby podá v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod. v kanceláři č. 44 v budově Městského úřadu Varnsdorf (Josef Rydval)

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00 261 718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Josef Rydval tel. 412372241 kl. 111 nebo ing. JaroslavBeránek
tel. 412372241 kl. 118

8. Lhůta a místo pro podání zakázek
Nabídky mohou uchazeči doručit do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod a v pátek od 7.00 do 14.00 hod. a dne 20.3. 2009 do 14.00 hod. kdy končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky :Výzva – „ Výměna oken ZŠ Edisonova 2821 Varnsdorf“ – neotvírat
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
1.zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2.jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 4.3.2009                                                                              

Ing. Josef Poláček

starosta města