Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

09.09.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470 vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Připojení objektu č.p. 1804 - Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf na rozvod CZT“

 

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:


„Připojení objektu č.p. 1804 - Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf na rozvod CZT“

 

1. Veřejný zadavatel
Úřední název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. Josef Poláček, starosta města
kontaktní místo: OSMI MěÚ Varnsdorf, fax:412371051, E-mail:varnsdorf@varnsdorf.cz
kontaktní osoba: Petr Šimek tel. 412372241 kl. 113 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem

„Připojení objektu č. p. 1804 - Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf na rozvod CZT“


3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

a) Druh zakázky: Stavební práce - Provádění

b) Místo plnění a popis zakázky:

Předmětem plnění je realizace stavby horkovodního bezkanálového rozvodu z předizolovaného potrubí – horkovodní přípojky objektu č.p. 1804, ul. T.G. Masaryka, Varnsdorf, včetně vybavení sdělovacím kabelem s propojením na dispečerský systém a napojení OPS. Pořízení vlastní OPS není součástí předmětu plnění, bude dodána provozovatelem CZT Varnsdorf.
Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených ve specifikaci dodávek a prací, včetně povinných zkoušek, revizí a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Dále je předmětem díla provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací nespecifikovaných v PD a výkazu výměr, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy.

4. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo IX/2009
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště IX/2009
Předpokládaný termín dokončení díla X/2009

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) , d) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost pro obor „inženýrské stavby“ dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zajišťuje

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením.(vzor prohlášení je k dispozici u zadavatele)

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 písm. a), c) zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením čestného prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm. a), 4 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 3 roky, s uvedením místa a termínu realizace prací, ceny a s kontaktními údaji objednatelů
- Minimální požadovaná úroveň: realizace minimálně 2 staveb obdobného charakteru (horkovodní bezkanálové rozvody z předizolovaného potrubí) a rozsahu v uplynulých 3 letech.
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla, nebo předložením certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem (řady ČSN EN ISO 9000).
- předložením čestného prohlášení, že bude plnit dílo v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí.

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami ve stejnopise, nebo v úředně uvěřené kopii.

6. Kritéria pro zadání zakázky:
1. nabídková cena
2. reference - úroveň realizovaných zakázek
3. termíny plnění

7. Cena a požadavky na platební podmínky Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla, jako pevná a nepřekročitelná, bez DPH a včetně DPH. Celková nabídková cena bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla (např.: náklady na sjednaná pojištění, náklady na zajištění vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí, na poplatky a provedení případných opatření nutných ke splnění podmínek vyplývajících ze stanovisek DOSS, místní samosprávy, atd.).

8. Platební podmínky
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě se zadavatelem na základě faktury se splatností min 21 dnů.
Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude takto uhrazeno 90% celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.
Úhrada zbývající částky rovnající se 10% z ceny díla bude provedena za stejných platebních podmínek po odstranění zjištěných vad a nedodělků.

9. Předání podkladů a prohlídka místa plnění
Podklady - výkaz výměr, projektová dokumentace bude uchazečům poskytnuta (zapůjčena) na vyžádání u kontaktní osoby zadavatele. Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna v termínu dle dohody s kontaktní osobou zadavatele.


10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že
je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu.
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají v písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
Výzva – „Připojení objektu č.p. 1804 - Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf na rozvod CZT“
– NEOTVÍRAT !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod. Dne 21.9.2009 ve 12:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se postupuje přiměřeně podle zákona č. 137/2006 Sb..

Ve Varnsdorfu 08.09.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města