Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

27.07.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: " MŠ Nezvalova Varnsdorf- projekt bezbariérového vstupu".

 

Město Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

„MŠ Nezvalova Varnsdorf – projekt bezbariérového vstupu“


 1. Veřejný zadavatel
Název: Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Identifikační číslo: 261718
Kontaktní místo: Městský úřad Varnsdorf, odbor správy majetku a investic,
Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Beránek, tel. 412372241 kl. 118 nebo 602402439,
Josef Rydval, tel.č. 412372241 kl. 111 nebo 724157792.

2. Název veřejné zakázky
„MŠ Nezvalova Varnsdorf – projekt bezbariérového vstupu“

3. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby vč. průzkumných a přípravných prací a zadávacího projektu pro vyhledání dodavatele stavby (projektová dokumentace stavby zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, slepé rozpočty a oceněné rozpočty). Součástí projektu ke stav. povolení budou kladná stanoviska všech dotčených správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhl.č. 499/2006 Sb. Stavba bude povolena na základě územního souhlasu a stavebního povolení.
Projekty budou předány 6 x v tištěné a 1x v elektronické podobě (formát autocad + PDF).
Projekt bude řešit bezbariérový vstup do objektu Mateřské školy Nezvalova č.p. 2024 ve Varnsdorfu v rozsahu: venkovní zdvih se zastřešením do 1.nadzemního podlaží. Dokumentace stávajícího stavu objektu není k dispozici.

4. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 15.9.2009
Termín ukončení: 30.11.2009

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 písm.a),b)d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost projektanta nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb.., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §53b zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- čestným prohlášením uchazeče, které je přílohou č. 1 této výzvy.

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle §55 písm. a), c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže…
- čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení §56 odst.3, písm.a),odst.4 a 5 zák.č. 137/2006 Sb. uchazeč prokáže:
- předložením seznamu realizovaných akcí obdobného charakteru, , provedených uchazečem za poslední 3 roky
- čestným prohlášením, že bude plnit v souladu se všemi právními a technickými předpisy vztahujícími se k předmětu díla
- čestným prohlášením o plnění všech právních a technických předpisů vztahujících se k předmětu díla z hlediska ochrany životního prostředí.

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci kooperujících subjektů.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů může uchazeč doložit listinami v originále nebo v úředně ověřené kopii.

6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií v sestupném pořadí podle jejich výhodnosti:
1. Reference
2. Nabídková cena

7. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Nabídková cena bude členěna na jednotlivé výkonové fáze. Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla bez DPH a včetně DPH platné v době předkládání nabídky.
Cena za autorský dozor bude uvedena samostatně v hodinové sazbě a náhrady cestovného.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje.
Dílo bude uhrazeno po jeho předání vč. souhlasných stanovisek.
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným zástupcem objednatele bude min. 14 dní.

8. Prohlídka místa plnění
Prohlídka bude zájemcům umožněna dle dohody s panem Josefem Rydvalem z odboru správy majetku a investic MěÚ ve Varnsdorfu , č . tel. 412372241 kl. 111 nebo 724157792
nebo paní Marií Šerákovou z odboru správy majetku a investic MěÚ ve Varnsdorfu , č . tel. 412372241 kl. 138 nebo 724270950.
9. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je
uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu
- doklady prokazujícími splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „MŠ Nezvalova Varnsdorf – projekt bezbariérového vstupu“
- neotvírat !!! a opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídka do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15,30 hod., v pátek od 7.00 do 14.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek počíná dnem 31.7.2009 a končí dne 4.9.2009 ve 14.00 hod.

11. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se postupuje přiměřeně podle zákona č. 137/2006 Sb.

ve Varnsdorfu, dne 27.7.2009

Ing. Josef Poláček
starosta města