Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

13.07.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Městské divadlo Varnsdorf- úprava VZT"

Město Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Městské divadlo Varnsdorf – úprava VZT“

Zadavatel
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Obec: Varnsdorf PSČ: 40747
Statutární zástupce Ing. Josef Poláček, starosta města
Kontaktní údaje zadavatele
Kontaktní místa: Městský úřad Varnsdorf-odbor správy majetku a investic
Ing. Jaroslav Beránek Telefon: 412372241 kl.118 E-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz Fax: 412371051
Marie Šeráková Telefon: 412372241 kl.138 E-mail: marie.serakova@varnsdorf.cz Fax: 412371051

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Městské divadlo Varnsdorf – úprava VZT
Místo provádění stav. prací: Varnsdorf, ul. Partyzánů 1442
Stručný popis zakázky: Předmětem zakázky je instalace soustavy uzavíracích klapek se servopohonem za účelem vytvoření recirkulačního okruhu, který umožní rychlý ohřev vnitřního vzduchu bez nutnosti přivádět a ohřívat venkovní vzduch. Zakázka bude provedena dle projektu zpracovaného JVB Engineering s.r.o., Komenského 1173, Rumburk pod zak.č. PD090709 z 2. 7. 2009.

Termíny plnění
Termín zahájení prací: 3. 8. 2009
Termín ukončení: 25. 9. 2009

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou č. 1 této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 písm.a,b,d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
a. předložením výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace,
b. dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
c. dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Splnění ekonomických a finančních předpokladů dle §55 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
d. čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Pojištění odpovědnosti za škodu musí být platné nejméně do doby dokončení díla.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst.3 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
e. předložením seznamu prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění alespoň 3 nejvýznamnějších z těchto prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.

Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Nabídková cena bude uvedena v položkovém členění dle předaného výkazu výměr.
Celková cena díla bude uvedena bez DPH, DPH a vč. DPH.
Fakturace po předání a převzetí dokončených prací, splatnost faktur min14 dní

Prohlídka místa plnění
Prohlídka bude zájemcům umožněna dle dohody s kontaktními osobami zadavatele.

Požadavky na zpracování nabídky
Obsah nabídky:
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podávání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
„Městské divadlo Varnsdorf – úprava VZT“- neotvírat!!!
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Adresa pro podání nabídky
Městský úřad Varnsdorf - podatelna
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hod.
Dne 27. 7. 2009 ve13.00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky
nabídková cena
reference, úroveň realizovaných obdobných zakázek

Ve Varnsdorfu dne 9. 7. 2009

Ing. Josef Poláček
starosta města