Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

13.07.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Výměna oken v bytové domě č. p. 2970 ve Varnsdorfu".

Město Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Výměna oken v bytovém domě č. p. 2970 ve Varnsdorfu“

 

Zadavatel
Identifikační údaje veřejného zadavatele
Název: Město Varnsdorf
Poštovní adresa: Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Obec: Varnsdorf PSČ: 40747
Statutární zástupce Ing. Josef Poláček, starosta města
Kontaktní údaje zadavatele
Kontaktní místa: Městský úřad Varnsdorf-odbor správy majetku a investic
Ing. Jaroslav Beránek Telefon: 412372241 kl.118 E-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz Fax: 412371051
Marie Šeráková Telefon: 412372241 kl.138 E-mail: marie.serakova@varnsdorf.cz Fax: 412371051

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Výměna oken v bytovém domě č. p. 2970 ve Varnsdorfu
Místo provádění stav. prací: Varnsdorf, ul. Lesní č. p. 2970
Stručný popis zakázky: Předmětem zakázky je výměna stávajících oken a lodžiových sestav (okno+balkonové dveře) dřevěných zdvojených za okna a balkonové dveře plastové v bytovém panelovém domě (soustava T06B-U).
Celkový počet a rozměry stávajících oken v domě panelové soustavy T06B-U k výměně:
okna rozm.1500/1600 mm jednokřídlová otevíravá a sklápěcí 10 ks
okna rozm. 2100/1600 mm dvoukřídlová otevíravá a sklápěcí asymetrická 25ks
okna rozm. 2100/1600 mm dvoukřídlová otevíravá a sklápěcí asymetrická 84ks v lodžiové sestavě, velké okenní křídlo bude nahrazeno pevným zasklením, otevíravé a sklápěcí bude
menší okenní křídlo
dřevěné balkonové dveře zdvojené 900/2400 84ks v lodžiové sestavě
(okna a dveře v lodžiové sestavě jsou osazeny v lodžiových stěnách dřevěných vel. 3420 /2605 mm
rámové konstrukce s tepelnou izolací, vnitřní povrch z dřevotřískové desky, vnější obklad z bor. palubek s otvory pro okno a lodžiové dveře), lodžiové stěny nebudou měněny
okna rozm.3000/1500 mm tříkřídlá otevíravá a sklápěcí asymetrická (sestava okna se skládá ze 2ks oken 900/1500mm a 1ks okna 1200/1500mm) 10 ks
okna sklepní rozm.1200/600 dvoudílná s jedním sklápěcím křídlem 12 ks
Součástí výměny oken je i dodávka a montáž PVC vnitřních okenních parapetů vyložení 160mm a úprava vnějších pozink. parapetů nastavením (napojení okenního rámu na stáv. parapetní plech) a zednické začištění. Požaduje se předložení nabídky na výměnu stávajících dřevěných oken a lodžiových sestav (okno+dveře) za plastové s těmito vlastnostmi:
Výrobky budou ve smyslu §13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve shodě s technickými předpisy a českými technickými normami.

Technické požadavky:
- 6-ti komorový plastový profil bílé barvy s upravenými plochami profilu pro omezení zadržování vody v rámu okna
- trojité těsnění (dvě těsnění na rámu, jedno těsnění na křídle)
- izolační dvouskla s min. hodnotou prostupu tepla, uvést hodnotu součinitele prostupu tepla oknem a balkonovými dveřmi Uw( W/m2K), zvukový útlum pro standardní provedení (uvést hodnotu),
- izolační zasklení s distančními rámečky se spolehlivou bariérou proti úniku plynu z izolačního skla a rosení
-připojovací spára (prostor mezi stěnovým panelem a oken. rámem) dle ČSN 70540-2 tj. nulová propustnost vody a vzduchu, zamezení vzniku kondenzátu, umožnění dilatace (těsnící i kotevní prvky), tepelná a zvuková izolace (vnější uzávěr paropropustný, ale odolný proti zatékání vody, středové těsnění, vnitřní uzávěr odolný vůči průchodu vlhkosti z interiéru do prostoru spáry), zednické začištění
-popis nabízeného kování (okenních uzávěrů)
-předložení technologického postupu pro osazování plastových oken
-předložení certifikátů výrobků, kterými se potvrzuje shoda s požadavky NV č. 163/2002 Sb. -prohlášení o shodě vlastností výrobků se zákl. požadavky NV a ČSN

Termíny plnění
Termín zahájení prací: 17. 8. 2009 (s možností upřesnit termín pro vstupy do bytů)
Termín ukončení: 30. 9. 2009

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle §53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou č. 1 této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 písm.a,b,d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- předložením výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčením o autorizaci vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
Splnění ekonomických a finančních předpokladů dle §55 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- čestným prohlášením uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat, případně příslibem pojišťovny k uzavření takové pojistné smlouvy. Vlastní pojistná smlouva bude v takovém případě uzavřena a předložena zadavateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Pojištění odpovědnosti za škodu musí být platné nejméně do doby dokončení díla.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst.3 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách prokáže uchazeč:
- předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění alespoň 3 nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Nabídková cena bude uvedena v položkovém členění s cenou za měrnou jednotku a to:
- cena demontáže a likvidace stávajících oken a lodž.sestav (okno+dveře) v členění dle rozměrů za ks
- cena dodávek oken a lodž. dveří dle jednotlivých rozměrů oken a dveří, typů členění okenních
- křídel, použitých distančních rámečků a uzávěrů okenních křídel a lodž. dveří s techn. popisem
- cena montáže dle jednotlivých rozměrů oken a lodž. dveří vč. kompletního těsnícího systému připojovací spáry s techn. popisem, zednického začištění ostění a truhlářského začištění v lodžiových stěnách.
Celková cena díla bude uvedena bez DPH, DPH a vč. DPH.
Fakturace po předání a převzetí dokončených prací , splatnost faktur min.21 dní

Prohlídka místa plnění
Prohlídka bude zájemcům umožněna dle dohody s kontaktními osobami zadavatele.

Požadavky na zpracování nabídky
Obsah nabídky:
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, ze kterého vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podávání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
„Výměna oken v bytovém domě č. p. 2970 ve Varnsdorfu“
- neotvírat!!!
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Adresa pro podání nabídky
Městský úřad Varnsdorf - podatelna
Nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod. a v pátek od 7.00 do 14.00 hod.
Dne 27. 7. 2009 ve 13.00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

Kritéria pro zadání veřejné zakázky
nabídková cena
reference, úroveň realizovaných obdobných zakázek

Ve Varnsdorfu dne 9. 7. 2009

Ing. Josef Poláček
starosta města