Výzva zájemcům o veřejnou zakázku

03.12.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek – Příloha č.5 Příručky pro žadatele ROP NUTSII Severozápad :"Propagační materiály".

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
a s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek – Příloha č.5 Příručky pro žadatele ROP NUTSII Severozápad

Název veřejné zakázky: „Propagační materiály"


a) identifikační údaje zadavatele
Zadavatel: Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718
Statutární orgán: Ing. Josef Poláček, starosta
Kontaktní osoby: Alena Bodláková (412372241, linka 144; e-mail: alena.bodlakova@varnsdorf.cz) nebo Jiřina Trebatická (linka 151; email: jirina.trebaticka@varnsdorf.cz)


b) informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
- druh veřejné zakázky: služby
- předmět veřejné zakázky: 1. Služba - tvorba, výroba a dodání propagačních a
informačních materiálů (kalendáře)
2. Služba - zajištění propagace regionálních kulturních akcí (tvorba, výroba a dodání letáků/plakátů)
- klasifikační číselník CPV: 79800000-2 Tiskařské a související služby
79822500-7 Služby v oblasti grafického designu

Přesný popis a specifikace služeb a dodávek je uveden v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy.


c) podmínky plnění veřejné zakázky
- Podklady pro zpracování nabídky (Zadávací dokumentace) jsou přiloženy jako příloha č.1 této výzvy.
- Termín zahájení – 1/2010, termín dokončení – 04/2010.
- Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně a musí být doručeny zadavateli nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

d) lhůta pro podání nabídky
Datum a hodina pro předložení nabídek: 21.12.2009, do 8:00 hodin

e) místo pro podání nabídky
Adresa pro zasílání nabídek: Městský úřad Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

f) způsob podání nabídek
- osobní doručení na podatelně v budově MěÚ
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb


Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné držitelem poštovní licence či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje její fyzické převzetí oprávněnou osobou.

Uchazeč doručí svou nabídku v řádně uzavřené obálce nebo obalu (doporučeně poštou nebo osobním podáním) s označením NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Propagační materiály“ a s názvem a adresou firmy uchazeče.Nabídka bude zhotovena v českém jazyce a podána ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude svázána do dvou svazků (1x originál, 1x kopie) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.

Písemná forma: Požadavek písemné formy je zachován i v případě potvrzené datové zprávy (zejména potvrzený e-mail) nebo datové zprávy opatřené elektronickým podpisem
ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.

Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.

g) Informace o termínu a místu otevírání obálek s nabídkami
Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném v zasedací místnosti Městského úřadu Varnsdorf, dne 21.12.2009 v 9:00 hod..

h) Požadavky na kvalifikaci:
Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace předložením následujících dokumentů

I. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení, viz. příloha č. 4 Zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem dodavatele.

II. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů, a zároveň
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. živnostenský list) či licenci,

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v originále nebo úředně ověřené kopii.

III. Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením seznamu produkčních a publikačních služeb v oblasti propagačních materiálů provedených dodavatelem za posledních 5 let (min. 2 reference).

i) Kritéria hodnocení nabídky:

Veřejná zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Podané nabídky budou hodnoceny dle dílčích kritérií popsaných v zadávací dokumentaci.

j) Zadávací lhůta
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dnů.

k) Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu. O zrušení je zadavatel povinen písemně informovat všechny oslovené dodavatele, přičemž není povinen sdělovat důvod zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ve Varnsdorfu dne 3.12. 2009

Ing. Josef Poláček, starosta

Příloha  k výzvě k podání nabídky Zadávací dokumentace  , Příloha  Zadávací dokumentace "Propagační materiály" technická specifikace