Výzva zájemce o veřejnou zakázku

08.04.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky o veřejnou zakázku
„Obslužná komunikace a chodník v ul. Pod Špičákem"

Město Varnsdorf
Nám. E.Beneše 470
Varnsdorf

vyzývá
zájemce o veřejnou zakázku

„Obslužná komunikace a chodník v ul. Pod Špičákem"
k podání nabídky


1. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem zakázky je provedení stavby obslužné komunikace a chodníku v ul. Pod Špičákem v rozsahu, který je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr.
Součástí díla je zároveň likvidace odpadů a úklid pracoviště.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení: 06/2009
Termín ukončení: 08/2009

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
- výpis z obchodního rejstříku – oprávnění k podnikání
- prokázání odborné způsobilosti – členství ČKAIT
- zájemci prokáží splnění kvalifikačních kritérií prohlášením že:
a) nejsou v likvidaci
b) nemají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
c) nebyli pravomocně odsouzeni či nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, který souvisí s předmětem podnikání
d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky
a) v nabídce uchazeči uvedou údaje o obdobných zakázkách
b) součástí nabídky musí být i návrh smlouvy o dílo, opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

4. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií:
a) výše nabídkové ceny vč. DPH
b) předpoklady pro plnění veřejné zakázky a reference
c) záruka za dílo vyjádřená v měsících

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH.
Cena bude zpracována na jednotlivé části prací. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i výhodnější platební podmínky.

6. Prohlídka místa plnění
Prohlídka staveniště a předání podkladů bude zájemcům umožněno dle dohody s panem Vélem nebo s Ing. Beránkem - Městský úřad, odbor správy majetku a investic.

7. Zadavatel
Město Varnsdorf, Nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoby zadavatele: Ing. Beránek Jaroslav tel.: 412 372 241 kl. 118
pan Véle Petr tel.: 412 372 241 kl. 134

8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15,30 hod., v pátek od 7.00 do 14.00 hod. a dne 30.4.2009 do 12.00 hod.končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky

Výzva - „Obslužná komunikace a chodník v ul.Pod Špičákem " - neotvírat
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
a) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
b) Jednat o úpravách textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

ve Varnsdorfu 7. 4. 2009

Ing. Josef Poláček
starosta města Varnsdorf