Výzva zájemce o veřejnou zakázku

28.04.2009
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku "Rekonstrukce střechy na objektu 16. MŠ, Křižíkova 2757, Varnsdorf"

Město Varnsdorf
Nám. E. Beneše 470
Varnsdorf

vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu

„ Rekonstrukce střechy na objektu 16. MŠ, Křižíkova 2757, Varnsdorf“

 

 

1.Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění je rekonstrukce střešní krytiny vč. klempířských prvků a hromosvodu na budově 16. MŠ, Křižíkova 2757,  Varnsdorf, dle realizační dokumentace projekční kanceláře ProProjekt s.r.o. Komenského 1173, Rumburk v rozsahu :
· Střecha krytina
· Vyrovnání povrchových nerovností ve spádu střechy
· Konstrukce klempířské
· Oprava hromosvodu vč. revize
· Součástí je zároveň likvidace odpadu a úklid prostor stav. úprav

2. Doba a plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení: 07/09
Termín ukončení : 09/09

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

1. V nabídce uchazeči uvedou výčet obdobných zakázek provedených uchazečem
2. Součástí nabídky musí být i návrh smlouvy o dílo, opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
3. Záruka v měsících

4. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií :

  1. Výše nabídkové ceny vč. DPH
  2. Předpoklady pro splnění zakázky
  3. Doba záruky

5. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky

Celková nabídka bude uvedena za kompletní provedení díla jako nejvýše přípustná bez DPH a včetně DPH.
Cena bude zpracována na jednotlivé části prací v položkovém členění. Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje. Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací popř. jejich části v případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou nabídnout i lepší platební podmínky.
Do nabídky uvede uchazeč cenu podle požadovaného provedení uvedeného ve vymezeném plnění veřejné zakázky a samostatně uvede v příloze soupis prací, které dle jeho názoru ve vymezení plnění chybí. Pro tyto práce uvede samostatnou cenu, která nebude zahrnuta do nabídkové ceny.

6. Prohlídka místa plnění

Prohlídka staveniště bude zájemcům umožněna dne 4. 5. 2009 v 10,30 hod. v budově
16. MŠ, Křižíkova 2757 , Varnsdorf.
Prohlídka kompletní projektové dokumentace je možná v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hod. v kanceláři č. 44 v budově Městského úřadu Varnsdorf (Josef Rydval)

7. Zadavatel

Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČO 261 718
zastoupené starostou města Ing. Josefem Poláčkem
kontaktní osoba zadavatele : Josef Rydval tel. 412372241 kl. 111 nebo ing. Jaroslav Beránek tel. 412372241 kl. 118

8. Lhůta a místo pro podání zakázek

Nabídky mohou uchazeči doručit do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 14.00 hod a v pátek od 7.00 do 14.00 hod. a dne 15. 5. 2009 do 14.00 hod. kdy končí lhůta pro přijímání nabídek.
Nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Výzva – „ Rekonstrukce střechy na objektu 16MŠ Křižíkova 2757, Varnsdorf“ – neotvírat
a opatřené na uzavření razítkem uchazeče.

9. Práva zadavatele
1. zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit.
2. jednat o úpravách textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.

Ve Varnsdorfu 24. 4. 2009

Ing. Josef Poláček

starosta města